Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5 Op. 64 Mi Minor

Eser Aklamas

Ýlk yorumu 1888, St. Petersburg. Besteci eserin çalýndýðý ilk aylarýnda Hamburg Filarmoni Derneði Baþkaný Theodor Avé-Lallement tarafýndan sürekli olarak orada kalmasý önerilmiþ, bu istek gerçekleþmemiþ fakat daha sonra iki ayda tamamlanan senfoni öneriyi yapana adanmýþtýr.

Peter Ýlyiç Çaykovski'nin bu yapýtý baþtan sona derin acýlý duygular, mutsuzluk ve yakarýþlarla iþlenmiþ ve bazý müzik uzmanlarýnca “Kader Senfonisi” olarak yorumlanmýþtýr.


Bölümler

Senfoni dört bölümdür:

I. Andante – Allegro con anima
II. Andante cantabile, con alcuna licenzo
III. Valse. Allegro moderato
IV. Finale. Andante maestoso-Allegro vivace


Birinci bölüm (Andante – Allegro con anima) iki klarnetin kalýn seslerinden yankýlanan melankolik bir ezgiye girer. Bir tür “Leitmotiv” olan ve Tschaikovski tarafýndan “Kader temasý” diye adlandýrýlan bu ezgi her bölümde görünecek, gölgesi tüm yapýyý kapsayacaktýr. Klarnet ve fagotta beliren ana “tema” biraz iyimserlik katarsa da korkulu düþünceleri silemez, kemanlarýn sunduðu bir yan “tema” aðýr ve kuþkulu havayý sürdürür.

Ýkinci bölüm (Andante cantabile, con alcuna licenzo) kornodan yansýyan bir “tema” ile girer. Doðu kaynaklý bir dizi süslemeden sonra tekrar belirir. “Kader temasý” ve duygusal gerilimler acýlý bir “coda” ile çözülür.

“Üçüncü bölüm (Valse. Allegro moderato) tatlý ve zarif bir valsle girer, ortadaki figürlerle süslenir, bitiþte “Kader temasý” bu gölgeli mutluluðu büsbütün karartýr.

“Dördüncü bölüm (Finale. Andante maestoso-Allegro vivace) aðýr bir marþ temposuyla girer. “Kader temasý” çabuklaþan, coþan, alabildiðine parýltýlý marþý sürükleyerek eseri sonuçlandýrýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariPeter Ýlyiç Çaykovski'nin Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5 Op. 64 Mi Minor", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/195/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Senfoni_No_5_Op_64_Mi.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com