Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Keman Konçertosu Op. 35 Re Major

Eser Aklamas

Peter Ýlyiç Çaykovski'nin 1878 baharýnda Ýsviçre'de Cenevre gölü kýyýsýndaki Clarens'de, hiç görmediði hamisi Nadejda von Meck'in davetlisi olduðu günlerde yazdýðý ve 11 Nisan günü tamamladýðý Keman Konçertosu'nun kaderi de, üç yýl önceki piyano konçertosununki gibi oldu.

Besteci, Antonina Milyukava ile sadece üç ay süren evliliðinden kurtuluþu Avrupa'ya kaçmakla bulmuþ, ruhsal dengesine yeniden kavuþmuþtu. Bu arada genç Rus kemancý Joseph Kotek'in sürekli isteði üzerine bir keman konçertosu üzerinde çalýþmaya baþlamýþ, ünlü Joseph Joachim'in öðrencisi alan bu virtüozun da teknik yardýmýyla süregelen çalýþmalarýný 19 Mart tarihli mektubunda Nadejda von Meck'e þöyle anlatmýþtý: " ... Birinci bölüm bitti, yarýn ikinciye baþlýyorum. Havamdayým ve bu rahatlýkla, zamanýn nasýl geçtiðini fark etmeden kolayca çalýþabiliyorum".

Çaykovski bu arada, yazdýðý ikinci bölümü beðenmemiþ ve yeni bir aðýr bölüm yazmýþ; eskisini ise Op.42 "Sauvenir d'un lieu cher" (Sevilen bir yerin anýsý) alarak adlandýrdýðý, üç bölümlü eserin baþýna Meditation ismiyle almýþtý. 25 gün içinde tamamlanan eserin ilk yorumu için üç yýl gerekti:

1875'teki keman ve orkestra için Melankolik Serenad'da olduðu gibi, bu konçertoyu da Leapald Auer'e (1845-1930) ithaf eden besteciyi, ünlü virtüoz ve keman öðretmeni þu sözlerle reddediyordu: "Dostum, eseri keman için tekrar düzenledikten sonra getirin; onu bu haliyle kimse çalamaz".

Konçerto ancak üç yýl sonra Viyana'da çalýnabildi. Helmesberg'in öðrencisi alan Adolf Brodsky'nin 4 Aralýk 1881 günü, Hans Richter yönetimindeki orkestra eþliðinde filarmoni konserlerinde seslendirdiði esere büyük tepki aldý.

Konserin provasýnda, sadece yazým hatalarý düzeltilebilmiþ, konçerto doðru dürüst çalýnmamýþtý bile. Bu nedenle orkestra tüm partisini ancak duyulabilir gibi, pianissimo yorumlamýþ; solist alkýþlanmýþ, eser yuhalanmýþtý.

Acý dilli eleþtirmen Eduard Hanslick'in yazýsýnda þu satýrlar da vardý:

"Çaykovski pek sýk rastlanan bir yetenek deðil; o, tanýdýðýmýz eserlerine göre zevksizliði ve zorlama deha gösterisiyle, orijinallikle kabalýðýn, mutlu esinle sonsuz ukalalýðýn garip bir birleþimiydi. Bu keman konçertosu de öyle! Ayrýca keman da çalýnmadý, yolundu; morarýncaya kadar pataklandý. Tüyler ürperten bu güçlükleri falsosuz çalabilecek kahraman var mýdýr bilinmez ama, kemancý Brodsky, bizden az olmamak üzere, bu iþkenceye katlandý... Slav hüzünlü Adagio bizi biraz sevindirir gibi geliþtiyse de, yabani ve adi çehrelerin görüldüðü, kaba küfürlerin duyulduðu finalde, hatta, bu yabanilerin kafayý çektikleri ispirtonun kokusunun burnumuza geldiðini hissettik. Ressam F. Vischer'in dediði gibi, böylece ilk kez, koktuðu iþitilen müzik parçalarýnýn da var olabileceðini acýyla düþünebileceðiz..."

Wagner ve Bruckner'i de sert yazýlarýyla hýrpalayan Hanshck, böylece müzik tarihinin, belki de en çirkin eleþtirisinin sahibi olmuþtu... Brodsky'nin cesurca çalmayý sürdürdüðü konçerto, önce Londra'da, sonra da Avrupa'nýn diðer kentlerinde baþarý kazandý. Hatta sonunda Leopold Auer de eseri beðenerek repertuvarýna aldý ve baþlýca savunucularý arasýna katýldý.


Bölümler

Konçerto üç bölümden oluþur:

I. Allegro moderato
II. Andante
III. Rondo - Allegro vivacissimo


Keman Konçertosu'nun 1. Bölümü "Allegro moderato" baþlýðýný taþýr. Ilýmlý çabuklukta Re Majör tonda ve 4/4'lük ölçüdeki orkestra giriþinde, giderek artan bir güçle ana tema sezdirilir. Beþ mezürlük zarif bir kadansla giren keman, çok hafif eþlikte ana temayý duyurur; sonra çift seslerle bir oktav tizden temayý tekrarlar ve geçiþ temasýný duyurur. Akýcý pasajlarla, parlak figürlerle doruða ulaþtýktan sonra giren La Majör tondaki lirik ikinci tema sergilenir.

Parlak sunuþtan sonra orkestra tüm gücüyle ana temaya döner ve temalarýn son mezürlerini polonez ritminde (alla Polacca) iþler. Bu iki temayý izleyen ve Çaykovski'nin kendine ait olan bu çok güçlü kadansla geliþim sona erer. Flütün ezgisiyle tekrar ana temaya dönülür.

Serimde kemanýn temalarý özgürce tekrar deðerlendirmesinden ve ikinci temayý bu kez Re Majörde sunmasýndan sonra temanýn karakterine uygun neþede, canlý ve parlak (Allegro giusto) tempodaki coda'ya ulaþýlýr. Heyecanlý bir Rus halk dansýný anýmsatan son mezürlerdeki yeni ezgiyle birinci bölüm, bir final havasýnda sona erer.

Sol minör tonda, 3/4'lük ölçüde ve aðýrca (Andante) tempodaki 2.Bölüm, Canzonetta (Küçük þarký) baþlýðýný taþýr. Sakin (Hanslick'in tanýmýyla hüzünlü ve Slav yapýsýndaki) ezgi, klarinetin önderliðinde üfleme çalgýlar tarafýndan seslendirilen giriþten sonra, kemanla duyurulur.

Flütün varyasyonla süslediði melodi, kemanýn Mi bemol Majör tonda karþýt bir temayla cevabýna yol açar. Bu lirik ve güzel tema, üfleme çalgýlarýn ilginç staccato eþliklerinde de duyurulur; orkestra giriþinin tekrarýndan sonra, orkestranýn güçlü ataðý izler ve ara verilmeden üçüncü bölüme geçilir.

Rondo formunda, Re Majör tonda ve 2/41ük ölçüdeki çabuk ve çok canlý (Allegro vivacissimo) tempodaki finalin ilk temasýný orkestra baþlatýr; sola keman, virtüoz kadanslarla bu motifi geliþtirir. Ana tema daha sonra duyulur.

Olaðanüstü hýzda kadanslarla süslenen tema arada orkestra geçitleriyle soluklanýr. Çigan stilinde hýzlý-aðýr, virtüoz-lirik bölmelerle geliþen bölüm, aðýr yerlerde üfleme çalgýlara da zarif biçimde kendini duyurma olanaðý saðlar. Glissando'lar (kaymalar), armonik sesler, üfleme çalgýlarýn yankýlý tekrarlarý bu folklorik temayý süsler. Sonda çok hýzlý ve ateþli bir Kazak dansý havasýnda ki eser, parlak sona ulaþýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariPeter Ýlyiç Çaykovski'nin Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Keman Konçertosu Op. 35 Re Major", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/145/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Keman_Konçertosu_Op.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com