Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Eren Kuþtan

Solist Tanıtımı

Keman virtüözü Eren Kuþtan 1985'te Ankara'da doðdu. Müzik eðitimine, 4 yaþýnda piyano ile baþladý. 7 yaþýnda Prof. Ýlhan Baran'ýn 3 yýl süresince özel öðrencisi oldu. 1994'de Prof. Server Ganiev ile ilk keman derslerine baþladý.

1996'da Ýzmir Devlet Konservatuarý'nda okuduðu bir yýllýk sürede Tunç Ünver'den keman dersleri aldý. 1997 yýlýnda tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi (MSSF) Müzik Hazýrlýk Okulu'na Prof. Server Ganiev'in öðrencisi olarak kabul edildi. Orta, Lise ve Lisans 1-2 sýnýflarýný burada Yüksek Þeref derecesi ile bitirdi.

2004 yýlýnda Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin'in giriþ sýnavýný kazanarak Prof. Stephan Picard'ýn sýnýfýna kabul edildi. Eren Kuþtan 2009 yýlý itibariyle hâlen keman eðitimini burada Prof. Stephan Picard ile sürdürmektedir.

Kasým 2000'de, Anadolu Üniversitesi Rotary Kulübünün düzenlediði "1. Ulusal Genç Yetenekler Keman Yarýþmasý"'nda 3.lük ödülü aldý. 2001 yýlýnda baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Bilkent Üniversitesi MSSF Dekanlýðý tarafýndan takdirname ile onurlandýrýldý. 2002'de Ýþ Sanat'ýn düzenlediði, “Genç Yýldýzlar Solistlik Yarýþmasý”'ný kazanmasý sonucu; Ýþ Sanat Kültür Merkezi Konser Salonu'nda “Parlayan Yýldýzlar” serisinde konser verdi. Ekim 2006'da “Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarý II. Gülden Turalý Keman Yarýþmasý”'nda birincilik ödülü aldý.

2000 yýlýnda, Toulouse Konservatuarý'ndan ve “National Enstitute of Music”- Costa Rica'dan burslu öðrenci olarak davet aldý.

Türkiye, Bulgaristan, Almanya'nýn çeþitli þehirlerinde, Filistin'de ve 2004 yýlýnda Roma T.C. Büyükelçiliði'nde resitaller verdi.

Bilkent Senfoni Orkestrasý, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý, Bursa Senfoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý, Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý, Mersin Oda Orkestrasý, Orkestra Akademik Baþkent, World Youth Chamber Orchestra (Ýtalya, Malta, Estonya) ile solist olarak konserler verdi.

2007'de 6. Mersin Uluslararasý Müzik Festivali'nde ve 2008'de Ankara Uluslararasý Müzik Festivali'nde yer aldý. Konzertmeister olarak, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý'nda, World Youth Orchestra'nýn Avrupa, Amerika, Afrika ve Orta Doðu turnelerinde görev aldý. Türkiye Gençlik Orkestrasý'nýn Fazýl Say solistliðindeki Türkiye, Almanya ve Belçika turnelerine grup þefi olarak katýldý. World Youth Orchestra'dan seçilen katýlýmcýlarla Ýtalyan Cumhurbaþkanlýðý köþkündeki oda müziði konserlerinde yer aldý.

Almanya Radyo Senfoni Orkestrasý Akademisi'nin sýnavlarýný kazanarak 2008 yýlý için bir senelik sözleþme yaptý.

2003 ve 2008'de TRT Radyolarýna davet edildi, burada canlý konser kaydý yapmasýnýn yaný sýra bazý kayýtlarý yayýnlandý.

Ýsrail'de katýlmýþ olduðu Keshet Eilon Master Kursu'nda Gyorgy Pauk, Shlomo Mintz, Ida Haendel, Vadim Gluzman, Rudolf Koelman, Haim Taub, Michael Vaiman, Cihat Aþkýn, Evgenia-Maria Popova ile çalýþma fýrsatý bulan Eren Kuþtan dünyanýn çeþitli yerlerinde Burkhard W. Goudhoff, Mintcho Mintchev, Rosa Fain, Roman Nodel, Kolja Lessing, ve Stephan Picard'ýn Master kurslarýna katýldý.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Eren Kuþtan", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/144/Eren_Kuþtan.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com