Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26

Eser Aklamas

Ýlk yorumu: 1832, Londra. Besteci Felix Mendelssohn'un 1829 yýlýnda Ýskoçya'ya yaptýðý bir gezi iki önemli ürün býrakmýþtýr: "Fingal Maðarasý" uvertürü ve "Ýskoç Senfonisi".

Genç sanatçý gezip gördüðü yerlerin etkisinde kalmýþ, özellikle ilgi çekici doða olayý, "Fingal Maðarasý"na hayran olmuþ, notlar almýþ, bazý taslaklar hazýrlamýþtýr.

Berlin'e dönüþünde "Hebrid Adalarý" konusundaki izlenimleri sorulduðunda "Anlatýlmaz, çalýnýr..." diyerek piyanoya oturmuþ, uvertürün ana "tema"sýný dinletmiþtir.

Mendellohn elindeki Ýskoçya notlarýný 1830 yýlýnda Roma gezisi boyunca geliþtirmeye çalýþmýþ, uvertür 1832 yýlý baþlarýnda Paris'te tamamlanmýþtýr.

Kýzkardeþine yazdýðý bir mektupta bu olay nedeniyle þu satýrlar yer alýr: "Ortadaki 'mi minör' bölüm bana çok aptalca geliyor. Ve balýk yaðý, martý, tuzlubalýktan çok 'kontrapunta' kokuyor..."

"Fingal Maðarasý" uvertürü dalgalarýn peþpeþe kýyýya yayýlýp maðaraya saldýrýþýný anlatan "tema"sýyla ünlüdür.
lginizi ekecek, neririm:
Richard Wagner, Tannhauser Uvertürü


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariFelix Mendelssohn'un Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Felix Mendelssohn, Fingal Maðarasý "Hebrid Adalarý" Uvertürü Op. 26", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/131/Felix_Mendelssohn_Fingal_Maðarasý_Hebrid.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com