Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Orhan Þallýel

ef Tantm

Orhan Þallýel

Orhan Þallýel 1968 yýlýnda Adana'da doðdu. Ýstanbul Mimar Sinan Devlet Konservatuarý'nda Fagot ve Kompozisyon'dan diploma aldý. Daha sonra Hollanda ve Finlandiya'da Orkestra, Koro ve de Opera þefliði, bestecilik dallarýnda eðitimine devam etti ve üstün bir baþarýyla diploma aldý.

Finlandiya'da Kuhmo Oda Müziði festivalinin genel sanat yönetmenliði ve müdür yardýmcýlýðýný yaptý. Türkiye ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde yüzlerce opera, bale, senfonik konser ve TV programý yaptý.

Kendi eserlerinin dünyada ilk çalýnýþlarýný yöneterek (Ýmpressions Almanya 2001 The Winds from South, Finlandiya 2002, Two Castels of Bosphorus Polonya 2003) ülkemizi baþarýyla temsil etmiþtir.

"Fetih Senfonisi" (2001 Mayýs), "Bursa Senfonisi" (2001 Ekim) adlý iki senfonisi "Çanakkale Þehitleri" (2001 Mart) adlý bir balesi ve de "Kuvayi Milliye" (2003 Ekim) adlý bir opera bestelemiþ olan sanatçýnýn, ayrýca çoksesli müziðin ülkemizde yaygýnlaþmasý adýna geliþtirdiði birçok proje vardýr.

Uygarlýklar Beþiði Anadolu 2000 (Kültür Bakanlýðý adýna), Hoþgörü Ýmparatorluðu (2000), Art of Anatolia (2001), Colors of Turkey (2003) adlý projeler bunlardan bazýlarýdýr.
lginizi ekecek, neririm:
Fazýl Say, Mezopotamya Senfonisi Op. 38


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Orhan Þallýel", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/127/Orhan_Þallýel.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com