Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

M. Gürel Ünver

Soloist Introduction

M. Gürel Ünver

1969 yýlýnda Akþehir'de doðdu. 1983 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'ný kazanarak, Abdullah Özkaya ile trombon çalýþmalarýna baþladý. On yýl olan öðrenim süresini, iki kez sýnýf atlayarak sekiz yýlda tamamladý. Konservatuvar Orkestrasý eþliðinde solo konser verdi.

1988 ve 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençlik Orkestrasý'nýn sýnavýný kazanarak, Orkestranýn Ýspanya, Ýtalya, Fransa, Ýsrail, Mýsýr turnelerine katýldý.
1991'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü'nün açtýðý sýnavý kazanarak orkestra sanatçýsý oldu.

1995 yýlýnda Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde solo konser verdi, ayný yýl Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Trombon Grup Þefi Metin Yalçýn ile yüksek lisans eðitimini tamamladý.

1999 yýlýnda Kültür Bakanlýðý bursu ile Almanya'nýn Karlsruhe þehrinde Karlsruhe Staatskapelle solo trombon sanatçýsý Prof. Ünal Solak ile bir yýl süre ile ihtisas çalýþmalarý yaptý.

Ünver, halen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü Orkestrasý'ndaki solo trombon sanatçýlýðý yanýnda, Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde trombon öðretmenliði görevini sürdürmekte, çeþitli oda müziði gruplarýyla konserler vermektedir.

Sanatçý trombon aðýzlýðý tasarýmlarý yapmakta ve kendi üretimi olan aðýzlýklarla çalmaktadýr.
I suggest, you'll like this:
Turgay Erdener, Afife Balesi'nden Seçkiler


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "M. Gürel Ünver", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/35/M_Gürel_Ünver.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com