Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Robert Schumann, Cello Konçertosu Op.129 A minör

Review of the Work

Ýlk Seslendiriliþi: Leipzig, 9 Haziran 1860; Solist Ludwig Ebert; Konservatuvar Orkestrasý eþliðinde.

Schumann yaþamýnýn son döneminde Düsseldorf'ta orkestra ve koro konserleri yönetmekte, oda müziði konserleri düzenlemekte ve yoðun çalýþma arasýnda besteleme çalýþmalarýna da devam etmektedir. Sanatçýnýn saðlýðý iyice bozulmuþtur; rüyalarýnda meleklerin kendisine yeni melodiler öðrettiklerini ileri sürmekte, delilik belirtileri göstermektedir. Bir keresinde kendini Ren nehrine atacak kadar iþi ileri götürmüþtür.


Bölümler

I. Nicht zu schnell (La minör)
II. Langsam (Fa majör)
III. Sehr lebhaft (La minör – La majör)

Viyolonsel Konçertosunu sanatçý ruh saðlýðýnýn kötü olduðu dönemde iki hafta içinde tamamlamýþtýr. Eser, ara vermeden çalýnan üç bölümden oluþmaktadýr.

Eþi Clara Schumann eser hakkýnda defterine þu notu yazmýþ: "Hayal, duygu, tazelik ve mizah dolu romantik bir yapýt. Orkestra ile solo çalgýnýn birlikte dokuduklarý müzik gerçekten büyüleyici".

Konçerto ilk olarak 50. doðum yýldönümü nedeniyle seslendirildiðinde ise Schumann öleli 4 yýl olmuþtu.

Bir yazar, teknikten çok müzik yönünden dikkate deðer bulduðu Schumann'ýn konçertolarý hakkýnda, biraz da virtüoözleri taþlamak amacýyla "Tellerin ya da tuþlarýn cesur þövalyeleri için Schumann çekici deðildir, bu yorumcular ancak kendilerini göstermek tasasýndan uzaklaþabildikleri oranda dinleyicilere bir þey söyleyebilirler; Schumann'ýn baþta gözettiði müzik ancak o zaman ortaya çýkar. Besteci ve yorumcu öneminden kaybeder, bütün anlam müzik üzerinde toplanýr" demiþtir.

Ayhan Erman


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Robert Schumann, Viyolonsel Konçertosu Op.129 La minör", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/293/Robert_Schumann_Viyolonsel_Konçertosu_Op_129.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com