Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Romeo and Jülyet Fantezi Uvertürü

Review of the Work

Çaykovski, ilk önemli senfonik eseri olan bu Fantezi Uvertürü, Rus Beþleri adlý grubun lideri olan Balakirev'in öðüdü ve öngördüðü plan üzerine, 1869'da yazdý. Belçikalý soprano Desirée Arot ile sonu düþ kýrýklýðýyla biten aþkýn umutsuzluðuyla 29 yaþýndaki Peter Ýlyiç Çaykovski, konuyu Shakespeare'in ayný isimli trajedisinden alarak, büyük bir duygusallýkla bestelemiþ, ancak 16 Mart 1870'te Moskova'daki ilk seslendiriliþi müzikseverlerce iyi karþýlanmamýþtý.

Ýkinci versiyon da 1871'de önce Berlin'de yayýmlandý ve ertesi yýl 17 Þubat 1872'de St. Petersburg'da ilk kez seslendirildi ve pek ilgi görmedi. Bunun üzerine eseriyle 10 yýl daha uðraþan besteci, 10 Eylül 1880'de ona bugün çalýnan þeklini vermiþ, ancak Opus numarasýný belirlememiþtir.

Bu arada kendi de Shakespeare'in Kral Lear'i için sahne müziði bestelemiþ olan Balakirev'in öðütlerine (mektuplarýnda belirttiði gibi) tam uymamýþ, eserde kendi istediði düzeltmeleri yapmýþtý. Bu üçüncü versiyon ilk kez 1 Mayýs 1886'da Tiflis'te çalýndý.

Önceleri Viyana'da Hans Richter, Paris'te Jules Pasteloup gibi ünlü þeflerin önayak olduklarý konserlerde baþarý kazanamayan, fakat zamanla sevilen eserde, 1840'larda temeli Liszt tarafýndan atýlan senfonik þiir geleneðine uyulmuþ; ancak trajedi bütünüyle alýnmayýp önemli karakterler sembolize edilmiþtir.

Fantezi Uvertür'ün pek aðýr olmayan, ortak hýzdaki (Andante non tanto quasi) törensel giriþi Rahip Lorenzo'yu simgeleyen ciddi temayla baþlar. Bunu izleyen canlý bölme þen ve ýlýmlý (Allegro giusto) tempoda iki düþman aile Montegu ile Kapulet'lerin düellosunu anlatýr.

Sert akorlar düelloyu, zillerle elde edilen ani vuruþlar kýlýçlarýn çarpýþmasýný gergin bir havada yansýtýr. Daha sonra iki sevgilinin, Romeo ve Jülyet'in aþk temasý korno ve fagotlarýn eþliðinde, özellikle Ýngiliz kornosunun ve sürdinli viyolalarýn duyurduðu zarif ve ateþli ezgiyle orkestrada duygulu bir þarkýya dönüþür.

Ancak fagot, gelecekteki felaketi haber verir gibidir. Rahip Lorenzo'nun temasý ve düþman ailelerin kindar çarpýþmasý tekrar belirir. Ýki sevgilinin tradejisi aðýr ve hüzünlü bir havayla (Moderato assai) duyulurken, Çaykovski'nin burada dinleyiciyi daha da çok etkileyebilmek için kullandýðý, kaderin darbelerini anýmsatan güçlü timpani vuruþlarý arasýnda ölüme, mutsuz sona ulaþýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Peter Ýlyiç Çaykovski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Romeo ve Jülyet Fantezi Uvertürü", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/182/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Romeo_ve_Jülyet.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com