Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Max Bruch, Clarinet and Viyola için Konçerto Op. 88

Review of the Work

Max Bruch'un Op. 88 Klarinet, Viyola ve Orkestra için Re minör Konçertosu oðlu Max Felix Bruch için 1911'de bestelenmiþtir. Ýlk seslendiriliþi 1912'de viyolada Willy Hess ve klarinette Max Felix Bruch tarafýndan yapýlmýþtýr.

Bu eser bazen keman ve viyola için bir konçerto olarak da düzenlenerek çalýnýr. Eserin piyano düzenlemesi ve orkestra için partisyonlarýnýn yeni bir baskýsý mevcuttur.

Türkiye'de ilk seslendiriliþi ise 1 Nisan 1988 yýlýnda yapýlmýþtýr. Bu seslendirmede þef Karsten Andersen yönetiminde, solistler Semra Griffiths (Viyola) ile Aykut Doðansoy (Klarinet), Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde çalmýþlardýr.

Bu Klarinet ve Viyola için konçerto üç bölümden oluþur. Ve olaðan bir seslendiriliþi yaklaþýk 20 dakika sürer.

Bölümler

I. Andante con moto
II. Allegro moderato
II. Allegro molto

1838-1920 yýllarý arasýnda yaþamýþ olan besteci Max Bruch üç opera, üç senfoni, yirmiden fazla solo çalgý için eser, üçlü, dörtlü gibi oda müziði eserleri ve koro parçalarý olmak üzere daha birçok deðiþik türde eser yazmýþtýr.

Fakat ülkemizde besteci, yalnýz Sol Minör 1. Keman Konçertosu ile tanýnýr. Orijinal þekli iki klarinet için olan konçertoyu Bruch 1861 yýlýnda yazmýþ olup, klarinete en yakýn renkte olan yaylý çalgýlardan viyola ile seslendirilmektedir.

Ayhan Erman


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Max Bruch, Klarinet ve Viyola için Konçerto Op. 88", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/18/Max_Bruch_Klarinet_ve_Viyola_için_Konçerto_Op.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com