Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Nikolay Rimski-Korsakov, Þehrazad Senfonik Süit Op. 35

Eser Aklamas

Kadýnlarýn yalancýlýðýndan ve sadakatsizliðinden caný yanmýþ olan Sultan Þehriyar, haremine aldýðý her kadýný ilk gecenin sabahýnda öldürtmeye yemin etmiþtir; böylelikle hiç bir kadýn kendisine sadakatsizlik edemeyecektir.

Baþvezirin kýzý Þehrazat ilk gece anlattýðý ve sonunu getirmediði bir masalla Sultanýn ilgisini uyandýrýr, ölümden kurtarýr kendisini; ilginç masallarýn anlatýlmasý tam 1001 gece sürer. Binbir gecenin sonunda Sultan iyice tutulmuþtur Þehrazat'a ve yemininden caymýþtýr.

Nikolay Rimski-Korsakov Binbir Gece Masallarýný konu alan bir senfonik eser yazmayý 1887 yýlýnda düþündü ve kompozisyonu 16 Temmuz 1888 yýlýnda tamamladý. Þehrazat'ýn ilk seslendiriliþi hakkýnda çeþitli kaynaklar, çeþitli tarihler vermektedir. 1888 yýlýnýn 28 Ekim'i, 3 ve 8 Kasým'ý, 3 Aralýðý! Kesin olan üç nokta vardýr. Eserin ilk defa 1888 yýlý sonunda Saint-Petersburg'ta Rimski-Korsakov'un yönetiminde çalýndýðý.

Besteci, önceleri her bolüme masalýn konusu hakkýnda bizlere ipucu veren baþlýklar koymuþtur;

1- Prelude: Deniz ve Sindbad'ýn gemisi,

2- Ballade: Prens Kalenderin öyküsü,

3- Adagio: Genç prens ile prenses,

4- Finale: Baðdat'ta bayram, deniz: gemi manyetik bir daða çarparak batar.

Fakat Rimski-Korsakov eser basýlýrken bu baþlýklarýn hiçbirini partisyona koydurtmamýþtýr. Onun için, Þehrazat adlý senfonik süiti dinlerken her bölümde hangi olaylarýn canlandýrdýðýný, 1001 Gece Masallarýndan hangi öykünün anlatýldýðýný araþtýrmak bestecinin amacýný aþmak olur. Sadece Rimski-Korsakov'un, Sultan ile Þehrazat'ýn portresini zýt karakterdeki iki ayrý tema ile çizdiðini belirtmek yeterlidir. Sultanýn asýk suratlý, gururlu ve zorbaca tema'sýný ilk baþta iþitiriz. Hemen peþinden, arp akorlarýnýn üzerinde solo kemanýn çaldýðý Þehrazat tema'sý gelir. Bu zarif keman kadansý sanki bir hikaye anlatýr gibidir. Ýþte bu iki tema artýk baþka görünümlerde her bölümde çýkacaktýr karþýmýza ve eserin en sonunda birleþecektir, kaynaþacaktýr.

Rimski-Korsakov'un doðu renkleriyle bezeli bu süiti sadece güzel ezgileriyle deðil, ustaca ve renkli orkestralamasýyla da senfonik müzik daðarýnda önemli bir yer iþgal eder.

Faruk Güvenç


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlari
Sevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Nikolay Rimski-Korsakov, Þehrazad Senfonik Süit Op. 35", 2015 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/350/Nikolay_Rimski_Korsakov_Þehrazad_Senfonik.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com