Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

M. Gürel Ünver

Solist Tantm

M. Gürel Ünver

1969 yýlýnda Akþehir'de doðdu. 1983 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý'ný kazanarak, Abdullah Özkaya ile trombon çalýþmalarýna baþladý. On yýl olan öðrenim süresini, iki kez sýnýf atlayarak sekiz yýlda tamamladý. Konservatuvar Orkestrasý eþliðinde solo konser verdi.

1988 ve 1991 yýllarýnda Akdeniz Gençlik Orkestrasý'nýn sýnavýný kazanarak, Orkestranýn Ýspanya, Ýtalya, Fransa, Ýsrail, Mýsýr turnelerine katýldý.
1991'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü'nün açtýðý sýnavý kazanarak orkestra sanatçýsý oldu.

1995 yýlýnda Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde solo konser verdi, ayný yýl Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý Trombon Grup Þefi Metin Yalçýn ile yüksek lisans eðitimini tamamladý.

1999 yýlýnda Kültür Bakanlýðý bursu ile Almanya'nýn Karlsruhe þehrinde Karlsruhe Staatskapelle solo trombon sanatçýsý Prof. Ünal Solak ile bir yýl süre ile ihtisas çalýþmalarý yaptý.

Ünver, halen Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüðü Orkestrasý'ndaki solo trombon sanatçýlýðý yanýnda, Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda ve Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde trombon öðretmenliði görevini sürdürmekte, çeþitli oda müziði gruplarýyla konserler vermektedir.

Sanatçý trombon aðýzlýðý tasarýmlarý yapmakta ve kendi üretimi olan aðýzlýklarla çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "M. Gürel Ünver", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/35/M_Gürel_Ünver.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com