Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Mükemmel Konser

Görüntülü telefonun sinyal sesiyle ilgilendiði bilgisayar ekranýndan baþýný kaldýrýp telefonun görüþme düðmesine bastý. Ekranda karýsýnýn yüzü belirdi.

-"Merhaba tatlým",dedi."Merhaba hayatým, bu akþamki konser için heyecanlandýðýn her halinden belli."

-"Evet", dedi kadýn. "Hala inanamýyorum. Hep bir pürüz çýkacaðýndan korkuyorum." Adam elini ceketinin iç cebine atarak iki adet bilet çýkardý.

-"Bunlar olduktan sonra hiçbir sorun çýkmaz. Merak etme." Kadýnýn yüzünden ne kadar mutlu olduðu belli oluyordu.

-"Elimde deðil. Çok heyecanlýyým. Bu....bu gerçekten büyük bir olay ve ben bunu canlý olarak izleyebileceðim."

-"Güzelim, bu akþam çok güzel olmaný istiyorum. Onun için hesabýmýzdan istediðin kadar para çek ve kendine yeni bir gece elbisesi al." Kadýnýn sevinci iki kat arttý.

-"Alýrým"

-"Lütfen benim gri takým elbisemi temizletip ütületiver."

-"Hallederim hayatým. Seni çok seviyorum."

-"Ben de seni." Ardýndan görüþme bitti. Adam,akþam iþinden çýkar çýkmaz doðru özel aracýna binip eve döndü. Karýsý onu kapýda yeni elbisesi ile bekliyordu. Kapýda uzun uzun öpüþtüler. Ardýndan içeri girdiler. Yemek masasý hazýrdý. Hemen yemeðe oturuldu. Yemekte de konuþulan konu aynýydý.

-"Caným benim" dedi kadýn. "Bu konser için bilet bulabilmene þaþýyorum. Nice þarkýcýlar, hatta politikacýlar bile bilet bulmakta zorlanýrken sen nasýl oldu da kolayca bulabildin?"

-"Kolayca bulduðumu da kim söyledi."

-"Peki nasýl buldun?"

-"Karaborsadan diyebiliriz."

-"O zaman biletlerin sahte olma ihtimali var!"

-"Hayýr, yok öyle bir þey. Benim kaynaklarým saðlamdýr. Konser için Þivalar'ý getiren taþýmacýlýk þirketinde çalýþan bir arkadaþým var. Senin de bir Þiva konserine gitmeyi ne kadar istediðini bildiðim için onu devreye soktum. O da beni kýrmayýp iki bilet ayarlayýverdi."

-"Tatlým, kim bilir ne kadar para harcamýþsýndýr?"

-"Boþver þimdi orasýný da gidip makyajýný yapmaya baþla istersen. Geç kalmayalým."

-"Haklýsýn" dedi kadýn ve masadan kalktý. Yatak odasýna giderken bir taraftan kendi kendine konuþuyordu.

-"Ýnanamýyorum. Bir saat sonra bir Þiva'nýn sesini canlý olarak duyabileceðim. Müzik setinden deðil. Canlý olarak! Bu akþamý anlatýrken konken grubundaki kýzlar hasetlerinden kimbilir nasýl da çatlayacaklar".

***

Konser salonundaki yaklaþýk üçbinbeþyüz kiþi konser saatinden yaklaþýk yarým saat önce yerlerini almýþlardý. Kadýn kocasýna,

-"Keþke içeri bir kayýt cihazý sokabilseydim de þu konseri kaydedebilseydim" dedi.

-"Merak etme" dedi adam "Nasýl olsa iki haftaya kadar albümü basýlýr bu konserin..." Kadýn cevap vermeye hazýrlanýrken birden salondaki tüm ýþýklar söndü. Sadece sahneyi aydýnlatan spotlar yanýyordu. Iþýklarýn sönmesiyle beraber de salondaki tüm konuþmalarda kesildi. Bir görevli sahneye yaklaþýk bir kýrk, bir elli boylarýnda sarý tüylü, paytak yürüyüþlü bir yaratýk getirdi. Yaratýðýn önünde boyuna göre ayarlanmýþ bir mikrofon vardý. Þarkýcýnýn sahnede yerini almasýyla salonda bir alkýþ tufaný koptu.

Alkýþlar kesildikten sonra bir süre bir sessizlik oldu. Tahminen on dakika sonra türüne göre diþi olan varlýk aðýz olarak kullandýðý uzvunu açtý ve evrendeki en duygusal, en etkileyici, en romantik sesle, hüzünlü þarkýsýný söylemeye baþladý. Yarým saatten biraz uzun bir süre sonra konser bitti. Konseri dinleyen herkes kelimenin tam anlamýyla etkilenmiþti. Söylenenleri, yaratýðýn kullandýðý dilden ötürü anlamasalar da pek çok kiþi aðlamýþtý. Hiç kimse söyleyecek tek söz, eleþtirecek tek yön bulamýyordu. Bizim çift de tek kelime konuþmadan araçlarýna bindiler. Adam konserin etkisinde, aracýný eve doðru sürüyordu. Karýsý da zihninde Þiva'nýn þarkýsýný düþünürken bir taraftan da konserden önce daðýtýlan bröþürü tekrar okumakla meþguldü:


-"Yýlda sadece iki kez düzenlenen dünyanýn, belki de evrenin en büyük müzik etkinliðine hoþgeldiniz. Diþi Þivalar evrenin en etkileyici sesine sahip varlýklardýr. Fakat bu eþsiz müzikal yeteneklerini sadece eþleri öldüðü zaman söyledikleri aðýtlarla ortaya koymaktadýrlar. Bu yüzden hiçbir masraftan kaçýnmadan, sizin için bu eþsiz müzik ziyafetini düzenleyebilmek amacýyla galaksinin diðer ucundan bir çift Þiva getirdik. Diþi Þiva sahnede yerini aldýktan kýsa bir süre sonra, sahnenin arkasýnda görevliler tarafýndan erkeðin hayatýna son verilecektir. Diþi Þiva'nýn erkeðinin öldüðünü algýlamasý bazen birkaç dakika sürebilir. Bu yüzden küçük bir gecikmeden ötürü telaþlanmanýza gerek yok. Ýyi eðlenceler."


Nostromo bilimkurgu kýsa öykü yarýþmasý
Mansiyon 1999
lginizi ekecek, neririm:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe Dans Suiti

Cüneyt Uçman


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Mükemmel Konser", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/319/Mükemmel_Konser.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com