Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Iþýn Metin

ef Tantm

Orkestra þefi Iþýn Metin müzik eðitimine Ýstanbul'da küçük yaþlarda aldýðý özel piyano ve solfej dersleriyle baþladý. Kompozisyon alanýnda sergilediði yetenek neticesinde 1987 yýlýnda Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi'ne kabul edildi.

Prof. Wojciech Szalinski ve Bujor Hoinic ile koro ve orkestra yöneticiliði, Prof. Ýstemihan Taviloðlu, Sami Hatipoðlu ile kompozisyon çalýþmalarý yaptý; Prof. Arif Melikov’un derslerine katýldý. Kompozisyon ve orkestra þefliði alanlarýndaki eðitimini Bilkent'te "Yüksek Þeref" dereceleri ile sürdürdü ve son olarak 2001 yýlýnda Sanatta Yeterlik diplomasýný aldý.

Aralarýnda Birinci ve Ýkinci Senfoni, Senfonik Bölüm "Sezgiler", "Keman Konçertosu", Skeçler, üç Yaylý Dörtlü, "Koro ve Yaylý Sazlar için Müzik", "Minyatürler" ve "Piyano Defterleri" bulunan bazý eserleri yayýnlandý. Iþýn Metin kompozisyonlarý dýþýnda akademik derlemelerden oluþan "Ýhsan Doðramacý ve Müzik" adlý kitabýn yazarýdýr.

Iþýn Metin, 1990'lý yýllarda Bilkent Gençlik Korosu'nun (2006 Avrupa Grand Prix Adayý) þefliðini yaptý. Ülkesindeki devlet ve özel orkestalara konuk þef olarak davet edildi, 2001 yýlýnda Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý'nýn kuruluþunda danýþman ve þef olarak görev aldý, orkestranýn ilk konserlerini yönetti. 2005 yýlýndan beri Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasý’ný yönetmekte olan Metin, bu orkestrada yer alan üstün yetenekli öðrencilerden oluþan “Bilkent Virtuosi” oda orkestrasý topluluðunu kurdu.

Ýstanbul ve Ankara metropolleri dýþýnda kalan þehirlerde ve Afyon Müzik Festivali, Bodrum D-Marin Uluslararasý Müzik Festivali, Mersin Uluslararasý Müzik Festivali, Phaselis Müzik Festivali, Ýstanbul Ýþ-Sanat Konser Salonu gibi konser mekanlarýný da tercih eden Iþýn Metin, yurtdýþýnda da orkestralarla konserler gerçekleþtirdi. Orkestra yöneticiliði ile ilgili yabancý basýnda olumlu eleþtiriler aldý. Ýçinde bulunduðumuz konser sezonunda davet edildiði ülkeler arasýnda Almanya, Portekiz, Ýspanya ve ABD bulunmakta.

Iþýn Metin 2003 yýlýnda Türkiye'nin uluslararasý daimi özel orkestrasý olan Bilkent Senfoni Orkestrasý'nýn "Sanat Yönetmenliði"ne getirildi. Bilkent Senfoni Orkestrasý 2005 yýlýnda Iþýn Metin’in sanat yönetmenliðinde Japonya’ya ilk turnesini gerçekleþtirdi. Orkestra bu dönemde Anadolu'nun çeþitli yörelerini ziyaret ederek kuruluþ misyonunu da devam ettirdi.

Metin çocuklara ve gençlere yönelik özel eðitim konserleri dizisi ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi projeleri yararýna yapýlan konserlerin yaný sýra, Türkiye Yardýmsevenler Derneði ve Anadolu Çaðdaþ Eðitim Vakfý ile birikte eðitim kampanyalarý yararýna, LÖSEV ile lösemili çocuklar yararýna konserler düzenledi. BSO'nun sivil toplum örgütleri ile iþbirliklerini pekiþtirerek sosyal hayatýn etken bir parçasý olarak yer almasý adýna, bu konserlerin çoðunda orkestrayý bizzat yöneterek katkýda bulundu.

Bu yönelmelerle icra niteliði açýsýndan uluslararasý sanat platformunda adýndan bahsedilmeye baþlayan Bilkent Senfoni Orkestrasý, Metin’in sanat yönetmenliðinde uluslararasý plak þirketleriyle kayýtlar yapmaya baþladý ve EMI, CPO, Naxos, ALPHA ve Imaj-Naïve firmalarý ile tüm dünyada CD'ler çýkardý. Bilkent Senfoni Orkestrasý 2005 yýlýnda EMI tarafýndan yayýmlanan CD'si ile uluslararasý ticari kayýt platformunda yer alan ilk Türk sanat topluluðu oldu.

Iþýn Metin'in evrensel sanat müziðinin geniþ kitlelerle yayýlmasýna, müzik eðitimine ve sanata katkýlarýndan ötürü baþlýcalarý "Sevda Cenap And" Müzik Vakfý Gümüþ Madalyasý ve Mersin Uluslararasý Müzik Festivali "Hanri Atat" ödülü olmak üzere çeþitli takdir ödülleri bulunmakta.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Iþýn Metin", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/284/Iþýn_Metin.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com