Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ýbrahim Yazýcý

ef Tantm

Ýbrahim Yazýcý

1970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 16 yaþýnda girdiði H.Ü. Devlet Konservatuvarýnda Nimet Karatekin'le piyano, Alain Boeglin ile oda müziði, Nevit Kodallý ve Ýstemihan Taviloðlu ile kompozisyon, Hikmet Þimþek ve Rengim Gökmen'le orkestra þefliði çalýþtý ve bu okuldan yüksek lisans diplomasý aldý.

Daha sonra Conservatoire National de Musique de Perpignan'da Claude-Phillipe Durand ile piyano, Daniel Tosi ile orkestra þefliði, Michel Lefort ile oda müziði çalýþtý ve bu okulu üç "Premier Prix" alarak bitirdi. Bu okullardaki çalýþmalarýnýn yaný sýra Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde masterclass'lara da katýldý. Ýngiliz Maestro Gilbert Varga ile de uzun bir süre çalýþtý ve asistanlýðýný yaptý.

Türkiye'nin önde gelen tüm orkestralarý ile konserler veren sanatçý, Berlin Filarmoni, Hamburg Musikhalle, Seul Art Center, Stuttgart Liederhalle, Tel Aviv Performing Arts Center, Palau dela Musica Valencia gibi önemli müzik merkezlerinde aralarýnda Deutche Symphonie Orchester Berlin (Eski RIAS), Den Haag Het Residentie, Ensemble Rezonans, Camerata de France gibi pek çok toplulukla konserle verdi ve yurt dýþýnda basýnda konserleri hakkýnda övgü dolu kritikler aldý.

2001 yýlýndan beri Fazýl Say'la aralýksýz konserler yapan Yazýcý, bestecinin Metin Altýok Oratoryosu'nun ilk seslendiriliþi ve cd kaydý ile "Nazým" oratoryosunun Bilkent Senfoni Orkestrasý ile CD ve DVD kaydýný yaptý. Baþarýlý çalýþmalarýndan ötürü 2002 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Sanat Teþvik Ödülü ve 2005 yýlýnda Ýtalyan Cumhurbaþkaný tarafýndan "Cavalleria della Soliderita" þövalyelik unvanýyla onurlandýrýldý.

Birçok genç bestecimizin eserlerinin ilk seslendiriliþini de gerçekleþtiren sanatçý Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesinde ders verdi. 1998-2007 yýllarý arasýnda Devlet Çoksesli Korosunun þefliðini yapan Yazýcý, halen Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasýnýn Müzik Direktörüdür.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ýbrahim Yazýcý", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/31/Ýbrahim_Yazýcý.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com