Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Çað Erçað

Solist Tantm

Çað Erçað

1986 yýlýnda girdiði Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda, Jozsef Györfy ve Prof. Doðan Cangal'dan eðitim alan Çað Erçað, 1996 yýlýnda pekiyi derece ile mezun oldu. Ardýndan, 1997'de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Araþtýrma Görevlisi olarak atandý. Daha sonra, yeni kurulan Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn sýnavýný kazanarak 1999'dan 2004 yýlýna kadar bu orkestrada viyolonsel grup þefliði görevini üstlendi.

Öðrenimi sýrasýnda Akdeniz Gençlik Orkestrasý ile Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve Mýsýr gibi birçok ülkede konserler veren sanatçý ayrýca Lois Claret'in ustalýk sýnýfýna katýlma fýrsatý buldu.

Daha sonra Gürer Aykal, Fazýl Say, Ayla Erduran, Ayþegül Sarýca, Robert Cohen, Aleksander Rudin ve Daniel Grosgurin gibi birçok ünlü sanatçýyla konserler veren Çað Erçað, Can Atilla'nýn müziðini yaptýðý Atatürk Belgeseli ve Fazýl Say'ýn müziklerini yaptýðý Ýyi Seneler filminin müziðinde solo viyolonsel bölümlerini seslendirdi. Ayrýca Fazýl Say'ýn yapýtý Metin Altýok Oratoryosu'nun CD kaydýnda görev aldý.

Çað Erçað, 2007'de gerçekleþtirilen 35. Ýstanbul Müzik Festivali'nde Borusan Oda Orkestrasý eþliðinde verdiði konserin yaný sýra Kýbrýs Müzik Festivali, Eskiþehir Müzik Festivali, Mersin Müzik Festivali gibi bir çok festivalde solist olarak yer aldý. Ayrýca Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý, Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ýzmir Devlet Senfoni, Bursa Bölge Senfoni, Antalya Devlet Senfoni, Viyana Jeunesse Orkestrasý ve Strazburg'da Þiþli Belediye Orkestrasý eþliðinde solist olarak konserler verdi.

Viyana'da Ablan Berg Kuartet üyelerinden Gerhard Schulz ile düzenli çalýþmalarýna devam eden Çað Erçað, Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'nda solo viyolonsel olarak görevini sürdürüyor. Þiþli Belediye Orkestrasý'nýn Sanat Direktör'lüðünü yapan sanatçý ayrýca, 2002 yýlýnda kurduklarý dört viyolonselden oluþan Çellistanbul ve 2005'de kurulan Borusan Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü üyesidir.

Mimar - Fotoðraf sanatçýcý Ahmet Ertuð, babasý Prof. Dr. Celal Ertuð'un klasik müziðe olan sevgisi anýsýna Çað Erçað'ýn çaldýðý 1740 yýlý Petrus Guarneri yapýmý viyolonselin alýmýna katkýda bulunmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Çað Erçað", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/93/Çað_Erçað.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com