Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Cihat Aþkýn

Solist Tantm

Cihat Aþkýn

Günümüzün önde gelen keman virtüozlarýndan ve Türk Keman Okulu'nun uluslararasý temsilcilerinden Cihat Aþkýn, son yýllarda kazandýðý haklý ve saðlam ün ile kuþaðýnýn önde gelen sanatçýlarýndan biri olarak adýný duyurmaktadýr.

Uluslararasý alanda Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika'nýn bir çok yerinde konserler ve resitaller veren; radyo, TV ve CD kayýtlarý gerçekleþtiren; kemancýlýðýnýn yaný sýra, kuruculuðunu yaptýðý Ýstanbul Oda Orkestrasý ve Filarmonia Ýstanbul orkestralarýnýn da yöneticiliðini yapmýþ olan Aþkýn, birçok baþarýlý projeye imza atmýþ ve kendi adýný verdiði Cihat Aþkýn ve Küçük Arkadaþlarý (CAKA) projesi ile Türkiye'nin her yerinden topladýðý öðrencilerin geliþimlerinde büyük rol oynamýþtýr.

Ayný zamanda Müzik Ýleri Araþtýrmalar Merkezi'nin (MIAM) kurucularýndan ve yöneticilerinden biri olan Aþkýn akademik alanda görev yaptýðý ÝTÜ ve Türk Müziði Devlet Konservatuarý çatýsý altýnda sanatsal faaliyetlerini sürdürdüðü gibi Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Ýsrail ve Ýsviçre gibi ülkelerde çeþitli yarýþmalarda jüri üyesi olarak bulunmuþtur. 1999 yýlýndan beri ise Ýsrail, Keshet Eilon Keman Ustalýk Sýnýflarýnda fakülte üyesi olarak görev yapmaktadýr.

Dünyanýn dört bir yanýnda festival ve konserlere katýlmýþ, Cobos, Dmitriev, Yoel Levi ve Shlomo Mintz gibi müzisyenlerle konserler vermiþ olan Aþkýn, Ýstanbul'da doðmuþ ve Prof. Ayhan Turan'ýn sýnýfýndan mezun olarak gittiði Londra, Kraliyet Müzik Koleji'nde Rodney Friend ve City University'de Yfrah Neaman ile çalýþmýþtýr.

Ruggierro Ricci ve Dorothy Delay gibi ustalardan kýsa süreli faydalanmýþ olan Aþkýn ayný zamanda Master ve Doktora çalýþmalarýný yürüterek yurda dönmüþ ve 1998 de ÝTÜ'den Doçent unvanýný, 2006 da ise Profesör unvanýný kazanmýþtýr.

Keman sanatçýlýðýnýn yanýsýra beste çalýþmalarýna da aðýrlýk veren Aþkýn, keman ve deðiþik çalgýlar için besteler, keman için aranjmanlar ve film müzikleri alanýnda da önemli çalýþmalar yapmýþtýr. Aþkýn Ensemble'ýn kurucusu ve yöneticisi olarak yaptýðý çalýþmalar kendisini bu alanda da önemli bir konuma getirmiþtir.

Kalan Müzik sanatçýsý olarak Çaðdaþ Türk Keman yapýtlarýnýn CD çalýþmalarýný yürüten sanatçýya Yalçýn Tura, Ertuðrul Oðuz Fýrat, Arda Agoþyan ve Oðuzhan Balcý keman konçertolarýný ithaf etmiþlerdir. Aþkýn ayný zamanda Warner Classics ve CPO gibi firmalar içinde CD ler doldurmuþtur.

Akses ve Erkin gibi bestecilerimizin konçertolarýnýn ilk CD'lerini yapan sanatçý, dünya keman literatüründe bir ilk olan Kreutzer 42 Etüd albümünüde 2006 yýlýnda yayýnlamýþtýr.

Menuhin ve Flesch yarýþmalarýnda çeþitli ödüller kazanan sanatçýnýn birçok ödülü vardýr ve en son 2002 yýlýnda Roma'da Foyer des Artistes ödülünü kazanmýþtýr. Sanatçý konserlerinde Jean-Baptiste Vuillaume (1846) keman ile çalmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Cihat Aþkýn", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/92/Cihat_Aþkýn.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com