Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Fazýl Say, Keman Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)

Eser Aklamas

Fazýl Say'ýn "Harem'de 1001 Gece" baþlýklý keman konçertosu, Ýsviçre'de Luzern Senfoni Orkestrasý'nýn sipariþi üzerine 2008 yýlý baþlarýnda tamamlanmýþtýr. Bestecinin ilk keman konçertosu olan bu eserde Say, ülkesinin geleneksel müzik kültürüyle Avrupa müzik kültürü arasýndaki kopukluða tamamen farklý bir köprü kurma cesareti göstermiþtir.

Piyanist olarak sahnedeki karizmatik duruþuyla bestelerinde müzik dilini nasýl etkili bir þekilde kullanacaðýný sezdiren Fazýl Say, önüne çýkacak her engeli bir çýrpýda yýkýp geçeceðini bu konçertoda göstermiþtir. "Nazým Hikmet" ve "Metin Altýok" oratoryolarý gibi geniþ formlarda etkileyici eserler veren bestecimiz, çaðdaþ konçerto anlayýþýnýn ürünleri olan "Senfoni Konçertant" ve üç piyano konçertosunun deneyimleriyle, bu kez müthiþ bir özgüvenle yola çýkmýþtýr.

Eser üç müzikal kavrayýþýn bileþkesini sergiler: Modernite, Türkiye müzik kültürünün etkileri ve keman çalma sanatýnýn incelikleri. Bu üç temel öðenin büyük bir içtenlik ve tutkuyla bir araya getirilmesi, 20 Þubat 2008 akþamý John Axelrod yönetimindeki Luzern Senfoni Orkestrasý tarafýndan gerçekleþtirilen ilk seslendirmede Ýsviçreli müzikseverleri çýlgýna çevirmiþtir. Bu müzik ziyafetinde solist Patricia Kopatchinskaja'nýn inanýlmaz ustalýðý ve baþarýsýnýn payý büyüktür.

Ayný coþku, eserin Japonya'daki ilk seslendirilmesinde de görülmüþ, Japon müzikseverler besteci ve solisti defalarca sahneye çaðýrmýþlardýr. Eserin Türkiye prömiyeri ise özellikli bir senfonik topluluk olan CRR Ýstanbul Senfoni Orkestrasý, yine þef John Axelrod yönetiminde ve yine Kopatchinskaja'nýn solistliðinde 21 Aralýk 2008 tarihinde Ýstanbul'da Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda gerçekleþtirilmiþtir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariFazýl Say'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Fazýl Say, Keman Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/38/Fazýl_Say_Keman_Konçertosu_Harem_de_1001_Gece.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com