Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Çorum'daki Baletler Köyü

Baletler köyünün ortaya çýkýþý 1970'lerin baþýnda, Ankara Bahçelievler'de baþlýyor. Fýrýnda çalýþan 16 yaþýndaki Ömer Acar, her gün mahalleli Feride Haným için bir adet tuzsuz ekmek ayýrýr.

Fýrýna gide gele, bu hevesli çocukla dostluk kuran Feride Haným, onun okula gitmediðini öðrenince "Sen iyi bir çocuksun. Seni konservatuvara alalým" der. Yakýn arkadaþý Neriman Bejan, Ankara Konservatuvarý'nda ritmik jimnastik hocasýdýr.

Ancak kayýt için ilkokuldan yeni mezun olmak gerekmektedir. Ömer, "Benim yaþým geçti, ama kardeþim Alaaddin ilkokulu bitirmek üzere... Onu alýn" der. Hemen köyünü arar.

Osmancýk kazasýna baðlý Baþpýnar köyünün ilkokul Müdürü Yusuf Þanal, Köy Enstitülü, aydýn bir eðitimcidir. Hasanoðlan'da öðrenim gördüðü yýllarda çok opera, bale izlemiþtir.

Öðrencisi Alaaddin'in konservatuvara gitmesi fikrini destekler.

Alaaddin'in ailesi de çocuklarýnýn yatýlý bir okula ve mezun olunca devlette memuriyete kavuþacaðýný öðrenince kabul eder.

Alaaddin böylece konservatuvara girer.

Abisinin her gün ekmek ayýrdýðý kadýn sayesinde bir ekmek kapýsýna kavuþmuþtur.


Mebus maaþý alan baletler

Konservatuvarda eðitime baþlayan Alaaddin'e yazlarý köyüne gittiðinde "Ne olacaksýn" diye sorarlar:

"Balet olacaðým" der Alaaddin; "Arada televizyona çýkýyorlar, seyretmiyor musunuz?"

Baletin ne olduðunu bilenler biraz yadýrgayarak bakar ona...

Ama çoðunluk, "Balet ne ola ki" diye sorar.

Cevap ailesinden gelir:

"Yatýlý okul. Yemek, okul parasý devletten... Mezun olunca Kültür Bakanlýðý'nda memuriyet garanti... Emekliliði de var..."

Maaþ iyidir gerçekten de... Bir baletin maaþý, mebus maaþýna yakýndýr o devirde... Sanatçýlýk, hala kýymetlidir.


Balet akýný

Böyle anlatýnca herkese cazip görünür iþ... 1 yýl sonra ilkokul müdürü Yusuf Þanal da oðlu Erdoðan’ý yazdýrýr konservatuvara...

Alaaddin, yazýn baðda çalýþmaya geldiðinde sýnava hazýrlar Erdoðan'ý...

Bað tevekleri arasýnda iki öküzün çektiði düvenin yanýnda garip hareketler yapan bu çocuklara akýl erdiremez köylüler...

Ama onlar Ankara'ya gidip geldikçe, Musiki Muallim Mektebi'ni anlatýp övdükçe hýsým akrabadan gençler de merak salar baletliðe...

Erdoðan'ýn kardeþi Ertan kaydolur peþleri sýra...

Sonra Erdoðan'ýn halaoðlu ile teyzeoðlu yazýlýr konservatuvara... Kendi gidemeyen Ömer, oðlunu büyütüp yazdýrýr okula...

Onlar da birer ikiþer Ankara'ya hemþerilerinin yanýna gider.

40 yýlda 12 balet

Konservatuvar da memnundur bu durumdan... Ne de olsa balerin adayý bulmak kolay, balet adayý bulmak zordur; toplumdaki önyargýlardan...

Çorum, o önyargýlarýn yýkýlýþýna önayak olur böylece... Baþpýnar, Türkiye'nin balet ihtiyacýna kaynak olur.

Alaaddin'den sonraki 40 yýlda toplam 12 balet çýkar Çorum'un Osmancýk kasabasýnýn, Baþpýnar köyünden...

98'de turneye gittiklerinde otobüsü köyden iftiharla geçirirler.

Sonra o çocuklardan Erdoðan, 10 yýl balet olarak görev yaptýktan sonra, Türkiye'nin 4. operasý olan Mersin'in kurucu müdürü olur. Ardýndan Samsun'da 6. Opera'nýn kuruluþunda görev alýr. Kardeþi Ertan ise Mersin'de baþ koreograflýða atanýr.


Üçüncü kuþak

Geçen hafta Mersin'e, Türkiye'nin ilk operasý sayýlan "Özsoy"un Mehmet Yýlmaz tarafýndan yeniden sahneleniþini izlemeye gittiðimde dinledim bu mucizevi öyküyü...

Geceki yemekte, o Çorumlu çocuklardan, Mersin Operasý Müdürü Erdoðan Þanal'ýn konuðuyduk. Bir tuzsuz ekmek masalýndan doðan, Çorumlu baletler hikayesini anlatýrken gururla gülümsedi Þanal:

"Biliyor musunuz, bu yýl bizim köyden 3. balet kuþaðý da geldi. Teyzemin torunu konservatuvara girdi" dedi.

Kýþlarý bale yapýp yazlarý köye davar güden baletleri anlattý.

Köy Enstitülü aydýn bir eðitmen, balet yetiþtiren bir köy ve Anadolu kentlerinin dolup taþan opera salonlarý...

Mucize gibi deðil mi?

"Özsoy" da böyle bir mucizenin eseri deðil miydi?


11 Kasým 2012 - Milliyet

Can Dündar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Çorum'daki Baletler Köyü", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/341/Çorum_daki_Baletler_Köyü.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com