Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Burak Tüzün

ef Tantm

Burak Tüzün

1970 yýlýnda Ankara'da doðdu. 1982 yýlýnda Ankara Devlet Konservatuvarý keman bölümüne kabul edilerek Semra Bayraktar'ýn keman sýnýfýnda baþladýðý öðrenimini, 1992 yýlýnda Prof. Server Ganiev'in keman sýnýfýndan lisans derecesi alarak tamamladý.

Ayný yýl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na sanatçý keman dalýnda öðretim elemaný olarak kabul edildi. "Konservatuvar Öðrenci Orkestrasý"'nda þef yardýmcýsý ve þef olarak görev yaptý. Orkestra þefi Alfred Miþurin ile senfonik orkestra þefliði, besteci Sami Hatipoðlu ile armoni ve kontrpuan çalýþtý. 1996 yýlýnda Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarý Opera ve Senfoni þefliði bölümüne kabul edildi.

1996 yýlýnda Anadolu Üniversitesi tarafýndan gönderildiði Moskova Konservatuvarý'ndaki altý yýllýk öðrenimi boyunca Rusya Devlet Sanatçýsý Prof. Leonid Nikolaev'in þeflik sýnýfýnda lisansüstü ve sanata yeterlik derecelerini aldý. Prof. Margarita Karatýgina yönetiminde de müzikoloji alanýnda bilimsel doktora çalýþmalarýný tamamladý. Bilimsel doktora çalýþmalarý süresince Eczacýbaþý Müzik Vakfý tarafýndan desteklendi.

2004 yýlýnda kurulan Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasý'nýn ilk þefi ve Genel Müzik Yönetmeni olarak atandý. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestralarý ile yurtiçinde ve yurtdýþýnda verdiði konserler ile baþarýlý eleþtiriler alan Tüzün, Eskiþehir Sanat Derneði'nin 2006 yýlý Müzik Ödülü'ne layýk görülmüþtür.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasý, Devlet Konservatuvarý Oda Orkestrasý ve Devlet Konservatuvarý Gençlik Senfoni Orkestralarýnýn þefliðini ve Genel Müzik Direktörlüðünü yapmakta olan Tüzün, konuk þef olarak Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý ve Devlet Senfoni Orkestralarý ile konserlerini sürdürmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Burak Tüzün", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/34/Burak_Tüzün.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com