Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Türk Beþleri

Türk Beþleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk döneminde klasik batý müziðinde Türk unsurlara özgü ilk temelleri atan Türk Besteciler Akses, Anlar, Erkin, Rey ve Saygun'u betimleyen bir sözdür.

Klasik Müzik'te Rusya'ya özgü sanatsal bir altyapý oluþturmak üzere, 1800'lerin ikinci yarýsýnda bir araya gelen Rus Beþleri Balakirev, Borodin, Cui, Korsakov ve Musorgski'yi çaðrýþtýran, bize özgü çekirdek kadrodur Türk Beþleri.


Atatürk'ün aydýnlanma devriminin bir sonucu olarak doðan Türk Beþlerimiz, doðum tarihleriyle birlikte þöyledir:

Cemal Reþit Rey (1904 - 1985)
Ulvi Cemal Erkin (1906 - 1972)
Hasan Ferid Alnar (1906 - 1978)
Ahmed Adnan Saygun (1907 - 1991)
Necil Kazým Akses (1908 - 1999)


Türk Beþleri hakkýnda ayrý ayrý derinlemesine bilgi alýnabilecek, yetkili Ýnternet kaynaklarý ise þöyle:

Ulvi Cemal Erkin: http://www.ulvicemalerkin.com/ .
Necil Kazým Akses: http://www.necilkazimakses.com/ .
Cemal Reþit Rey: http://www.crrks.org/cemal-resit-rey.asp .
Ahmed Adnan Saygun: http://mssf.bilkent.edu.tr/turk/Adnan/ .
Hasan Ferid Anlar: http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Ferit_Alnar .

Bugün Türkiye'de klasik batý müziði sanatçýlarý ve dinleyicileri, bu sanat alanýndaki varlýklarýný bu çekirdek kadronun yayýnladýðý makaleler, baþlattýklarý etkinlikler, yaptýklarý siyasi yönlendirmeler, yetiþtirdikleri sanatçýlar sayesinde yaratmýþ olduklarý kültür ortamýna borçludurlar.

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariReferans bilgisi: "Türk Beþleri", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/308/Türk_Beþleri.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com