Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Fazýl Say

Besteci Tanıtımı

Fazýl Say

"O, sadece dahi bir piyanist deðil; þüphesiz ki 21. yüzyýlýn en büyük sanatçýlarýndan biri olacaktýr." ("Le Figaro" Paris)

1970 yýlýnda Ankara'da doðan Fazýl Say, 4 yaþýnda piyanoya baþlamýþ, Ankara Devlet Konservatuarý'nda "Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statü"'de öðrenim görerek 1987'de konservatuvarýn piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirmiþtir.

Çalýþmalarýný Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdüren sanatçýmýz, 1991'de konçerto solisti diplomasýný almýþ, 1992de Berlin Tasarým Sanatlarý ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziði öðretmenliðine getirilmiþtir. 1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarýþmasýnda birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapýlan kýtalar arasý yarýþmanýn da birincisi olarak parlak konser kariyerine baþlamýþtýr.

Ayrýca, besteci yönüyle baþarýlar kazanan sanatçý, oratoryolar, piyano konçertolarý, çeþitli formlarda orkestra, oda müziði ve piyano eserleri, þan ve piyano için çok sayýda þarký bestelemiþtir. Bu eserler arasýnda "Nazým" ve "Metin Altýok Aðýtý" baþlýklý oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin sipariþi üzerine "Albert Einstein"'ýn anýsýna yazdýðý orkestra eseri, Mozart'ýn 250. doðum yýlýnda Viyana'daki Kutlama Komitesi'nin sipariþi dolayýsýyla bestelenen "Patara" adlý bale müziði vardýr.

Beþ kýtada sürdürdüðü konserleri ve yanký uyandýran CD'leriyle bütün dünyada aranan bir piyanist olan Fazýl Say, derinlikli yorum kavrayýþý nedeniyle günümüze kadar 20 uluslararasý ödülle onurlandýrýlmýþtýr. Sunduðu konserlerle her yýl yüz binlerce müzikseverin hayranlýðýný kazanan sanatçý, New York Filarmoni, St. Petersburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, Ýsrail Filarmoni, Orchestre National de France, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eþliðinde çaðýmýzýn tanýnmýþ setleriyle konser vermiþ, 2007 Floransa Festivali'nin kapanýþ konserinde Zubin Mehta'nýn yönettiði Floransa Orkestrasý ile yirmi bin kiþi tarafýndan izlenen bir açýk hava konseri sunmuþtur.

Yine 2007 yýlýnda Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin baþkanlýðýný yapan Say'ýn, Türk saz þairi Aþýk Veysel'in "Kara Toprak" adlý halk þarkýsýndan esinlenerek bestelediði piyano parçasýný da içeren ayný baþlýklý CD, Amerika'da Bilboard listelerinde 6. sýraya yükselmiþtir. 2008de Avrupa Birliði tarafýndan "Kültür Elçisi" unvanýyla görevlendirilen Fazýl Say, doðu ve batý kültürleri arasýnda yeni köprü kurmayý amaçlamýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariFazýl Say'ın Eserlerinden Örnekler


İlgili Yazılar


Çağdaşı 20.-21. Yüzyıl Bestecilerinden BazılarıReferans bilgisi: "Fazýl Say", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/30/Fazýl_Say.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com