Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ayþe Taþpýnar

Solist Tantm

Ayþe Taþpýnar

Paris'te doðan Ayþe Taþpýnar ilk müzik eðitimini Türkiye'de piyanist olan annesinden aldý. Müzik eðitimine Ankara’da baþlayan sanatçý daha sonra "Santa Cecilia (Roma) Konservatuvarý"ný birincilikle ve sýnýf atlayarak kazanarak, buradaki eðitimine Pieralberto Biondi'nin öðrencisi olarak devam etti.

Ýlerleyen yýllarda Türkiye'ye dönen piyanist, calýþmalarýný "Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi"nde Ersin Onay ile sürdürdü. 2000 yýlýnda Bilkent Üniversitesi'nden Bölüm ve Fakülte birincisi olarak mezun oldu.

Bundan sonra eðitim sürecine tekrar Ýtalya'da devam eden sanatçý bir yýldan daha kýsa bir sürede “Giuseppe Verdi (Milano) Konservatuvarý”nýn Diploma di Pianoforte programýný Vincenzo Balzani'nin öðrencisi olarak en yüksek dereceyle tamamladý. Ayný konservatuarýn Post Diploma konsertislik bölümüne kabul edildikten sonra Ýtalya’daki kariyerini uluslararasý yarýþmalarda kazandýðý çeþitli derecelerle pekiþtirdi.

2004 yýlýnda ABD’nin ünlü müzik okullarý arasýnda yer alan "Jacobs Music School’a (Bloomington/ INDIANA) kabul edildi. 2007 yýlýnda buranýn master ve performer diploma programlarýndan baþarýyla mezun oldu. Burada da Arnaldo Cohen ile çalýþtý. Daha sonra UCLA'nýn (Los Angeles) doktora programýnda dünyaca ünlü Rus piyanist Vitaly Margulis’in sýnýfýna girerek piyano eðitimine devam etti.

Burada UCLA Symphony ile solist olarak; bunun yanýsýra New York, Washington D. C., Chicago, Toronto, Ottawa, Mexico City, Caracas, Brasilia, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Roma, Milano, Granada, Montreal, Bloomington, Ankara ve Ýzmir’de solo ve oda müziði konserleri verdi.

Cumhuriyetimizin kuruluþunun 75. yýlý tanýtým programlarý kapsamýnda, Makedonya Cumhuriyeti’nde dönemin T. C. ve Makedonya Cumhurbaþkanlarý huzurlarýnda bir resital verdi. Sanatçýnýn katýldýðý uluslararasý piyano yarýþmalarýnda kazandýðý ödüller sýrasýyla; Monterosa Kawai (2001) birincilik, Vietri sul Mare (2002) ikincilik, Castiglion Fiorentino (2003) ikincilik ve son olarak Seiler piyano yarýsmasýnda (2004) birinciliktir.

Akademik alanda Osmanlý bestecileri üzerine yazdýðý tez büyük ilgi görmüþ olup, bunun bir yansýmasý olarak UCLA tarafýndan üç uluslararasý öðrenciye verilen W. Ulmer Dissertation Year Fellowship Bursu'na hak kazananlardan biri olmuþtur.

Türk ve Ermeni dostluðu için Sokka Gakkai Barýþ örgütü adýna verdiði konferansta Osmanlý Ýmparatorluðu'ndaki Türk ve Ermeni asýllý bestecilerin batý müziði ile etkileþimlerinin sonucu ortaya çýkan eserlerini tanýtan bir resital vermiþtir.

Doktora mezuniyet konserinin önemli bir bölümünü oluþturan bu eserlerin Los Angeles’daki ve ABD'deki ilk performansýný, ünlü Ermeni kemancý Movses Pogossianin da yer aldýðý meslektaþlarý ile birlikte UCLA Shoenberg Hall'da gerçekleþtirmiþtir. Konserin ses getiren baþarýsý üzerine ABD Büyükelçiligimiz tarafýndan Washington'a davet edilen sanatcý basýn ve televizyonlarda geniþ ilgi gören iki dostluk resitali vermistir.

Müzik kariyerini solo ve oda müziði resitallerinin yanýsýra son olarak ünlü kemancý Cihat Aþkýn ile Los Angeles’da gerçekleþtirdigi konser ile sürdüren Ayse Taþpýnar halen çalýþmalarýna Amerika’da ve Türkiye’de devam etmektedir.
lginizi ekecek, neririm:
George Gershwin, Rhapsody in Blue


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ayþe Taþpýnar", 2012 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/298/Ayþe_Taþpýnar.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com