Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Rüya Taner

Solist Tanıtımı

Rüya Taner

Rüya Taner Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin önde gelen genç kuþak piyanistlerindendir. Ýlk Müzik çalýþmalarýna babasý Yýlmaz Taner ile baþlamýþ ve küçük yaþta girmiþ olduðu Ankara Devlet Konservatuvarý'nda Piyano öðrenimini Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz ile sürdürmüþtür.

1983 yýlýnda "Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiþtirme Yasasý"ndan yararlanarak Kuzey Kýbrýs Turk Cumhuriyeti Devlet Bursu ile Londra'da bulunan "Guildhall School of Music and Drama"da Prof. Joan Havill'in öðrencisi olmuþ, 1992 yýlýnda AGSM ve ARCM diplomalarýný, 1994'te ise ender verilen "Konser Piyanisti" ünvanýný alarak bu okuldan mezun olmuþtur.

Öðrencilik yýllarýnda, ünlü Fransýz Piyanist Pascal Roge (Nice)'nin perfeksiyon kurslarýna katýlmýþ ve Kuzey Kýbrýs Bellapais Manastýrý'nda onunla birlikte vermiþ olduðu ikipiyano resitali, müzik çevrelerince büyük yanký uyandýrmýþtýr. Tüm Ýngiltere çapýnda katýlmýþ oldu festivallerde farklý yorumlarýyla da dikkati çeken Rüya Taner, "Ulusal Mozart Yarýþmasý", "Oxford ve Hatfield Yarýþmalarý", "Franz Liszt Yorumlarý" birincilik ödülleriyle, 1998 "Wingmore Hall"da vermiþ olduðu Debut resitali ile eleþtirmenlerce övgüler almýþtýr.

Wingmore Hall resital sonrasýnda, Londra'da St. Johns Smith Square Hall ve Fairfield Hall gibi Ýngiltere'nin birçok ünlü salonlarýnda vermiþ olduðu resitalleri yanýnda, þimdiye dek Avrupa, Asya, ABD ve körfez ülkelerini kapsayan toplam 45 ülkede solo resitaller, oda müziði konserleri ve orkestralar eþliðinde konçertolar seslendirmiþtir.

Türkiye'nin Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya ve Bursa gibi þehirlerindeki tüm devlet senfoni ve özel orkestralarý, Türk Silahlý Kuvvetleri Armoni Müzikasý ile konser vermiþ sanatseverlerle buluþmuþ, Belçika, Ukrayna, Saraybosna, Makedonya, Beyaz Rusya, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kýrgýzistan devlet ve flarmoni orkestralarý ve Oman Sultanlýk Orkestrasý eþliðinde, ünlü orkestra þefleri yönetiminde konserlerle birlikte bu ülkelerin radyo ve televizyonlarýnda programlarý yayýnlanmýþ ve söyleþileri yer almýþtýr.

Son yýllarda, solistik kariyeri’nin yaný sýra, genç nesil solist arkadaþlarýyla ve "Adap"a baðlý piyanislerle birlikte "Oda Müziði" konserleri vermektedir.

Rüya Taner 2001 yýlýndan bu yana Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðý "Özel Sanat Danýþmanlýðý" yaný sýra, "Kuzey Kýbrýs Bellapais Müzik Festivali" ile Kuzey Kýbrýs Uluslararasý Lefke Sanat Festivali" Sanat danýþmanlýðýný da yürütmektedir.

2009-2010 öðretim yýlýnda Doðu Akdeniz Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekanlýðý'na baðlý Güzel Sanatlar Müzik Öðretmenliði Bölümünde "Danýþman Piyano Profesörü" olarak görevlendirilmiþtir.

Rüya Taner'in 1996 yýlýnda Brüksel'de "Mozart Piyano Konçertosu No. 21", 1998'de "Wingmore Hall Debut Resitali" canlý kayýtlarý ve 2003 yýlýnda Prag'da Rudolfinum Salonundaki ilk stüdyo kaydý olan "Avrupa'nýn Tatlý Sularý" baþlýklý CD'leri, basýn ve müzik çevrelerinden büyük övgü almaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Rüya Taner", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/297/Rüya_Taner.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com