Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 7 Op. 60 Do Majör "Leningrad"

Eser Aklamas

20. yüzyýlýn büyük tanýðý Þostakoviç 1906-1975 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. St. Petersburg doðumlu olan besteci ilk olarak annesiyle piyano öðrenimine baþladý. Sonrasýnda Petersburg Konservatuvarý'nda gördüðü öðrenim ile müzikal donanýmýný geliþtirdi.

1924-1925 yýllarý içinde bestelediði 1. Senfoni ile dikkat çeken besteci kimi yorumculara göre bu ürünüyle, sonraki yapýtlarýnýn geliþimine iliþkin güçlü kanýtlar sunmuþtur.

Yaþamý boyunca üretken olmaya çalýþan besteci, birçok alanda ürün vermiþtir. Bunlardan baþlýcalarýný sýralarsak: 15 senfoni, 6 konçerto, 15 yaylý çalgýlar dörtlüsü, çeþitli çalgýsal yapýtlar, opera, bale yapýtlarý ve film müzikleri...

1941 yýlýnýn ürünü olan bu 7. Senfoni savaþ boyunca gösterilen savaþýma ve Leningrad þehrine adanmýþtýr. Bu açýdan senfoni, tarihin müziðin gücüyle ifade edilebileceðine güçlü bir kanýt sunmaktadýr.

Ýkinci Dünya Savaþý'nýn yýkýmý ve bu yýkýmýn onca özveri ile aþýlabilir olduðunun sanata yansýmasýdýr bu senfoni.


Bölümler

I. Allegretto
II. Moderato (poco allegretto)
III. Adagio
IV. Allegro non troppo

Bestecinin kendi ifadesiyle senfoninin anlam dünyasý þöyledir:

"Yedinci senfonim 1941'in kötü olaylarý ile yüklü, programlý bir eser...

Birinci bölüm halkýn mutlu yaþamýný, kendilerine ve geleceklerine duyduklarý güveni anlatýr...

Ýkinci bölüm güzel, mutlu olaylarýn bir araya getirildiði lirik bir scherzodur. Bunun altýný çizen bir hüzün ve dalgýnlýk izi vardýr.

Üçüncü bölüm duygusal bir adagiodur. Yaþam sevinci ve doðaya karþý duyulan hayranlýk; bunlar dördüncü bölüme kesintisiz bir geçiþle baþlanan bu bölüm boyunca akan ana temalardýr...

Dördüncü bölüm kýsa bir giriþle açýlýr, bunu heyecan verici bir temanýn sergilenmesi izler. Ýkinci tema, mizaç açýsýndan muzafferane olup bütün bir kompozisyonun dönüm noktasýdýr. Bu dönüm noktasý sakin ve güvenli bir þekilde geliþir ve finalin büyük, neþeli sesinde zirveye ulaþýr."


Yapýtý çalgýsal boyutta tanýmlamaya çalýþýrsak:

Birinci bölüm: yaylý sazlarýn kararlý baþlangýcý ardýndan çalgýlarýn sevimli bir ezgi temelinde tekrara dayalý sunumu, bu bölümün temelini oluþturur. Bu ezginin yaylý sazlarda duyulmasý ve orkestranýn katýlýmý ile bölüm doruða ulaþýr. Bitimde yoðun anlatým çözülür ve dingin bir sona erilir.

Ýkinci bölüm: yaylýlarýn dingin anlatýmýna obuanýn içli sesi yanýt verir. Mi bemol klarinetin hýrçýn sesleniþi dinginliði bozar ve ezgi kararlý bir yapýya bürünür. Ardýndan tekrar dingin anlatýma geçilir ve bas klarinet bu anlatýmý sürükler.

Üçüncü bölüm: nefesli çalgýlarýn ýsrarcý baþlangýcýný yaylýlarýn þiirsel anlatýmý izler. Solo flütün hüzünlü sunumu yaylýlarda duyulur. Ardýndan devinim kazanan müzik önceki anlatýma karþýt bir yapý sunar. Orkestranýn tümü bu karþýtlýðý ilerletir. Sonda, karþýtlýk yaylý sazlarýn içli ve kararlý anlatýmý ile þiirsel bir sonuca varýr.

Dördüncü bölüm: bölüm yaylýlarýn sakin sunumu ile baþlar. Ardýndan yaylýlarýn belirgin ýsrarcýlýðý ile bölüm devinim kazanýr. Orkestra devinimi bütünler ve marþ niteliðinde geliþim saðlanýr. Bu geliþim çözülür ve yapýt sade bir yapýya bürünür. Sona doðru tahta nefeslilerin çýðlýðýný yaylýlar yanýtlar. Bakýr nefeslilerin yaylýlarýn ýsrarcý döngüsüne katýlýmý ile görkemli bir yapýya bürünen yapýt bu görkemi ile sonlanýr.

Ýnan Þenses


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariDimitri Þostakoviç'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 7 Op. 60 Do Majör "Leningrad"", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/291/Dimitri_Þostakoviç_Senfoni_No_7_Op_60_Do.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com