Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Sergey Sergeviç Prokofyev, Senfoni Konçertant Op. 125

Eser Aklamas

Prokofyev, 23 Nisan 1891'de doðdu. Müzikle tanýþmasý iyi bir piyanist olan annesi sayesinde oldu. Ýlk deneyimini yaþam öyküsünde þöyle yazar: "Bir gün annem kanon çalýþýyordu; piyanonun yanýna geldim ve o çalýþýrken benim de en ince seslerde çalmama izin verip vermeyeceðini sordum. Hayret! doðacak kakafoniyi bile bile izin verdi; iþte piyano beni böyle cezbetti."

Böylece kakýþmalý (Dissonant) akortara ilgisinin belki de doðuþtan geldiðini öðrendiðimiz Prokofyef'e daha sonra kimse annesi gibi anlayýþ göstermedi. Onüç yaþýnda baþladýðý St. Petersburg Konservatuvarý'ndaki öðretmenleri (Rimsky Korsakof, Çerepnin, Liadov) onun müziðini yadýrgadýlar.

Öðrenci iken yazdýðý 1. Piyano Konçertosu'nu Konservatuvar salonunda ilk kez çaldýðýnda okulun profesörlerinden Glazunov. elleri ile kulaklarýný kapamýþ daha sonra dayanamayarak salonu terk etmiþti, "Çirkin Ördek Yavrusu" adlý þarkýsý için Maksim Gorki "kendisinden söz ediyor olmalý" demiþti.

Ülkesindeki eleþtirmenler üslubuna acýmasýzca saldýrýyor, batýdakiler ise "Sanatta Bolþevizm" veya "Rus Kaosu" diyorlardý. Komünist Partisi Merkez Komitesi de 1948 yýlýnda Jdanov'un aðzýndan Prokofyef, Þostakoviç, Haçaturyan gibi bestecileri biçimcilik ve halktan kopuk olmakla suçladý. Bütün bunlara karþýn Prokofyef yazdý.

4 Mart 1953'te öldüðünde ardýnda senfoniler, operalar, baleler, konçertolar ve baþka pek çok anlaþýlabilir ve sevilen eserler býraktý. Senfoni Konçertant, bestecinin 1933 yýlýnda tasarlayýp 1938 yýlýnda tamamladýðý Op. 58 Viyolonsel Konçertosunun yeniden ele alýnýp, ayný temalarýn bir baþka þekilde çalýþýlmasý ile oluþturulmuþtur. (Orkestrasyona iki korno üç trombon ve çelesta eklenmiþtir) Eser Rostropovýç için yazýlmýþtýr.


Bölümler

I. Andante
II. Allegro giusto
III. Andante con moto; Allegro

Birinci Bölüm: Orkestranýn kararlý darbeleriyle baþlar ve yerini hemen solo çellonun sunduðu birinci temaya býrakýr. Çellonun bu ve sonraki lirik þarkýsý flüt ve küçük flütün öz sesleriyle ikinci temaya baðlanýr. Surdinli kemanlarýn inceden kalýna yavaþça kayarak indikten bu tema de hava oldukça durulur. Uzunca bir geliþme bölmesi olan 1. bolüm geneldeki tüm heyecanýna karþýn sükunetle sona erer.

Ýkinci Bölüm: Orkestranýn kýsa bir baþlangýcýndan sonra solo çello fýrtýna gibi girer ve çalgýnýn tüm olanaklarýný sergileme fýrsatý veren, sürprizlerle dolu bir çizgi sonuna kadar sürer. Bölüm ayný zamanda bir "Cadenza" içermektedir.

Üçüncü Bölüm: Andante bir giriþle baþlar. Bu baþlangýç bölmesinde solo çello temayý sunar. Bölüm, bu tema ve çeþitlemelerinden oluþmuþtur. Çeþitlemeler, hýzlý-yavaþ-hýzlý biçiminde gruplandýrýlmýþtýr. Ortadaki yavaþ bölmede, kimi zaman bir valste, kimi zaman duygulu bir ezgide, kimi zamanda düþsel bir ortamda buluruz kendimizi.

Sonunda solo çellonun arpejleri ve ardýndan tuba, trompet ve trombonlarýn çaldýðý hýzlý bir bölme bizi sona ulaþtýrýr ve eser hýzlý bir tempo ile biter.

Nejat Baþeðmezler


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariSergey Sergeviç Prokofyev'in Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Sergey Sergeviç Prokofyev, Senfoni Konçertant Op. 125", 2011 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/287/Sergey_Sergeviç_Prokofyev_Senfoni_Konçertant.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com