Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Erol Erdinç

Şef Tanıtımı

Müzik eðitimine Ankara Devlet Konservatuvarý'nda baþlayan Erol Erdinç kompozisyon çalýþmalarýný Necil Kâzým Akses, Ýlhan Usmanbaþ ve Adnan Saygun; piyano öðrenimini ise Gülay Uðurata ve T. Çetiz ile yaptý.

1973 yýlýndaki mezuniyetinden hemen sonra ayný okula öðretim görevlisi olarak atandý. Profesyonel kariyerine ise daha önce, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde piyanist olarak baþlamýþ, bu görevi 6 yýl sürdürmüþtü.

1975 yýlýnda Fransa'ya gitti. Paris Konservatuvarý'nda Jean Martinen ile yaptýðý orkestra þefliði çalýþmalarýna daha sonra Ecole Normale de Musique'de Pierre Dervaux ile devam etti; Pierre Boulez ve Kiril Kondrashin'in "Master-Class'larýna katýldý. Ayrýca, Pierre Pontier ile piyano eþlikçiliði, Nadia Boulanger ve Pierre Petit ile kompozisyon çalýþtý. Ecole Normale de Musique'den 1975 yýlýnda mezun olduktan sonra, ertesi yýl Türkiye'ye dönerek Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra þefliðine atanan Erol Erdinç, 1983'te Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý Birinci Þefi olarak görev yapmaya baþlamýþtýr.

Çalýþmalarýný çok yoðun bir tempoda sürdüren sanatçý, kendi orkestrasý ile verdiði konserlerin, yurtiçi ve yurtdýþý turnelerinin yaný sýra Fransa, Çekoslovakya, Rusya, Portekiz, Ýtalya, Brezilya, Arjantin, ABD ve Kanada gibi muhtelif ülkelerde konuk þef olarak yönettiði konserlerde eleþtirmenlerin de beðenisini ve övgülerini kazanmýþ, bu arada ki kez.1986 ve 1988 yýllarýnda Kanada Uluslararasý Yarýþmasýna jüri üyesi olarak davet edilmiþtir.

Erdinç'in çok yönlü müzik faaliyetleri arasýnda yapýmcý olarak üstlendiði radyo programlarý, ayrýca müziðin deðiþik yönlerini, türlerini ve formlarýný ele alan, bizzat hazýrladýðý ve sunduðu, baþarýlý televizyon programlarý da bulunmaktadýr.

Orkestra þefi, piyanist ve besteci olarak sürdürdüðü bu yoðun faaliyetleri arasýnda Erdinç'in pedagojik hizmetleri de yapýcý, somut ve verimli sonuçlar saðlamaktadýr. Üç yýldan beri Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Doçent olarak yaptýðý çalýþmalarda, genç yetenekleri teþvik ederek kurduðu ve yetiþtirdiði Üniversite Senfoni Orkestrasý kýsa zamanda Ýstanbul kentinin müzik hayatýna deðerli katkýlarda bulunan ve profesyonel solistlere de eþlik edebilen bir sanat topluluðu düzeyine ulaþmýþtýr.

1994 yýlýndan beri Brasilia National Senfoni Orkestrasýnýn da misafir þefliðini yapan Erdinç, plak çalýþmalarý da yapmakta olup son olarak St. Petersburg Filarmoni Orkestrasý ile Rimski-Korsakov'un "Þehrazad"ýný CD yapmýþtýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Erol Erdinç", 2011 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/254/Erol_Erdinç.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com