Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"

Eser Aklamas

Yeni Dünya Senfonisi olarak bilinen Senfoni No 9 Mi Minör "Yeni Dünyadan" (Op. 95), Antonin Dvorak tarafýndan Amerika Birleþik Devletleri'ne 1892-1895 yýllarýnda yaptýðý ziyaret sýrasýnda 1893 yýlýnda bestelenmiþtir. Þimdiye dek yaptýðý en popüler senfonidir, ve çaðdaþ repartuarlardaki en gözde eserlerden biridir.


Enstrümantasyon

Bu senfoni aþaðýdakilerden oluþan bir orkestra için yazýlmýþtýr:

2 flüt (biri çift pikolo), 2 obua (biri cor anglais), 2 klarinet La (ikinci bölümde Si bemol), 2 fagot, Mi ve Do 4 korno, Mi, Do ve Mi bemol 2 trompet, 2 tenor trombon, 1 bas trombon, 1 tuba (yalnýzca ikinci bölümde, timpani, triangle (yalnýzca üçüncü bölümde), simbal (yalnýzca dördüncü bölümde) ve yaylýlar.


Bölümler

Eser dört bölümden oluþur:

I. Adagio — Allegro molto
II. Largo
III. Scherzo: Molto vivace — Poco sostenuto
IV. Allegro con fuoco


Etkilenim

Dvorak Amerika'da duyduðu Amerikan yerli müziði ve Siyahi-Amerikalý dini müziði ile de ilgilenmiþtir. Amerika'ya ayak basmasýnýn ardýndan þöyle der:

"Bu ülkenin geleceðindeki müziðin zenci melodileri üzerine kurulacaðýna eminim. Bu ABD'de geliþtirilecek beste eðilimlerinin ciddi ve özgün bir okulunun temeli olabilecektir. Bu güzel ve farklý temalar ruhun bir ürünüdür. Bunlar Amerika halk þarkýlarýdýr ve bestecileriniz bunlara eðilmek zorundadýr."

Bu senfoni New York Filarmoni tarafýndan ele alýnmýþ, ve ilk seslendiriliþi 16 Aralýk 1893'te Carnegie Salonu'nda Anton Seidl tarafýndan yönetilmiþtir. Bir gün öncesinde, New York Herald'da 15 Aralýk 1893'te yayýnlanan bir makalede Dvorak Amerikan Yerli müziðinin bu senfoni üzerinde nasýl bir etkisi olduðunu biraz daha açmýþtýr:

"Aslýnda 'Amerikan Yerli' melodilerinin herhangi birini kullanmadým. Ben sadece Yerli müziðinin özelliklerinin içine gömüldüðü orijinal temalar yazdým, ve bu temalarý özne olarak kullanýp, modern ritimlerin, kontrpuanlarýn ve orkestral renklerin tüm kaynaklarýyla geliþtirdim."

Tüm bunlara karþýn, bu senfoni de, ABD ezgilerinden ziyade diðer Dvorak eserleri gibi kendi uyruðu Bohemya halk ezgilerinin etkisi altýndadýr. Yine de Leonard Bernstein bu eserin aslýnda tamamýyle uluslararasý olduðunu iddia etmektedir.

- Wikipedia'dan çevrilmiþtir.

Ýlker Fýçýcýlar


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariAntonin Dvorak'n Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Antonin Dvorak, 9. Senfoni Mi Minör Op. 95 "Yeni Dünyadan"", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/24/Antonin_Dvorak_9_Senfoni_Mi_Minör_Op_95_Yeni.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com