Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Frederic Chopin, Piyano Konçertosu No. 2 Op. 21 Fa minör

Eser Aklamas

Frederic Chopin 2. Piyano Konçertosu'nu ilkinden daha önce, 1829'da tamamlamýþtýr.

Bölümler

I. Maestoso
II. Larghetto
III. Allegro vivace


Konçertonun 1. Bölümü 4/4’lük ölçüde, fa minör tonda aðýr ve görkemli (Maestoso) tempoda, eserin iki önemli temasýný tanýtan orkestra tuttisi ile baþlar. Ama bu temalar mi minör konçertoya göre daha mat gibidir. Marþ benzeri noktalý ritimde sunulan ana tema piyanonun giriþini saðladýktan baþka, geliþtirimde ve tekrarda tematik malzemeyi oluþturacaktýr. Solist ise malzemeyi pýrýltýlý pasajlarla, inci dizileri gibi sýralamalarla süsler.

2. bölüm yine 4/4’lük ölçüde, La bemol Majör tonda, aðýr ve geniþçe (Larghetto) tempoda kýsa bir orkestra giriþiyle baþlar. Piyanonun þiirsel katýlýmý hemen bir noktürn izlenimi verir. Chopin sýradýþý Titus’a Adagio olarak tanýmladýðý bu Larghetto’da tüm duygularýný Contantia’ya olan aþkýný dile getirdiðini yazmýþtýr.

Bu bölümdeki hülyalý aþk ezgisi þiirsel süslemelerle bezenir. Piyanonun tüm parlaklýðý, tüy gibi hafif trilleri, güzel figürleri, inci taneleri gibi dizilen pasajlarý ve kendine özgü rubatosu yalnýzca bu týný çekiciliðini amaçlamýþ gibidir.

3. bölüm 3/4'lük ölçüde, fa minör tonda, çabuk ve canlý (Allegro vivace) tempoda, bu kez bir mazurka tarzýndaki Finale’dir. Ama burada da mazurka tam folklorik karakterde deðildir.

Konçertonun bu en kýsa bölümü önce, mazurka temasýný büyük bir konser valsine giriþ gibi duyuran piyanonun zarif ve neþeli sunuþuyla baþlar. Minör tonaliteye karþýn güçlü þekilde geliþen bölümde, ekolu korno çaðrýlarý ile baþlatýlan ikinci tema ise, piyanonun teknik ve müzikal oyunlarýyla dikkati daha çok çeker, mazurkayý unuttutur.

Majöre dönüþen codada çifte trilli kadaslarla hafifçe sallanan ritimde ikinci tema scherzando tarzýnda piyano tarafýndan duyurulduktan sonra, bir genel susuþu izleyen güçlü finalle eser sona ulaþýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Frederic Chopin, Piyano Konçertosu No. 2 Op. 21 Fa minör", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/220/Frederic_Chopin_Piyano_Konçertosu_No_2_Op_21.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com