Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ömür Kazýl

Solist Tantm

Ömür Kazýl

Fagotçu bir babanýn oðlu olan fagot virtüözü Ömür Kazýl 1979 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 9 Yaþýnda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Prof. Mehmet Ali Boðuç ile fagot çalýþmalarýna baþladý. Öðrenimi süresince birçok resital verdi ve Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý ile iki kez Genç Kuþak Solistleri kapsamýnda konser verdi. Lisans II. Sýnýfta iken IV. Sýnýfa atlayarak 1999 yaz döneminde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'ndan Prof. Mehmet Ali Boðuç'un öðrencisi olarak birincilikle mezun oldu.

Ayný yýl Detmold Müzik Akademisi'ni (Hchschule für Musik) kazandý ve Prof. Helman Jung ile fagot çalýþmalarýna baþladý. 2001 yýlýnýn Mart ayýnda The British Council'in Ankara/Bilkent'te düzenlediði "Yýlýn Genç Müzisyeni" yarýþmasýnda birinci oldu ve ödül olarak Bilkent Senfoni Orkestrasý ile solo konser gerçekleþtirdi ve Ýngiltere'de bir sene öðrenim bursu kazandý.

2001 yýlýnýn Kasým ayýnda Tokyo'da düzenlenen Uluslararasý 18. Tahta Nefesli ve Vurmalý Çalgýlar Yarýþmasý'nda 103 fagotçu arasýnda birinci olarak ve dünyanýn sayýlý orkestralarýndan birisi olan Tokyo Senfoni Orkestrasý ile solo konser gerçekleþtirdi.

Dünyanýn en iyi gençlik orkestralarýndan birisi olan “Die Junge Deutsche Philharmonie” ve Kassell Devlet Operasý'nýn solo fagotçuluðunu yapan Kazýl bunlarýn yanýnda tüm dünyada iyi bilinen bir fagotçu olan Prof. Klaus Thunemann'a kendini kabul ettirdi ve Hans Eisler Müzik Akademisi'ne kabul edildi.

2005 yýlýnýn Þubat ayýnda gerçekleþtirilen fagot ve oda müziði sýnavlarýný tam puan alarak birincilikle yüksek lisansýný tamamlayan Ömür Kazýl, þu anda Gottingen Senfoni Orkestrasý'nýn solo fagotçuluðunu yapmakta, Almanya genelindeki solistlik çalýþmalarýna da devam etmekte ve Prof. Klaus Thunemann ile "Konzertexamen" yapmaktadýr.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ömür Kazýl", 2010 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/204/Ömür_Kazýl.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com