Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Dante'ye Dayalý Orkestra Fantezisi, Op. 32 "Francesca da Rimini"

Eser Aklamas

Türkiye 'de Ýlk Seslendiriliþi: 8 Þubat 1958, Robert Lawrence yönetiminde
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþtýr.

Revenna beyi politik nedenlerle kýzý Francesca'yý 1275 yýlýnda Rimini beyine verir. Oysa Francesca, Rimini beyinin kardeþi Paolo'yu sevmektedir. Kýskanç koca 1284 yýlýnda Francesca ile Paola'yý öldürür. Bu olay pek çok yazara, bu arada Dante'ye de konu olmuþtur. "Ýlahi Komedya"'nýn Inferno V bölümünde Dante cehennemin ikinci katýnda Francesca'ya rastlar.

Çaykovski, 1876 yýlýnda Lyon'dan Beyrut'a geçmiþ ve orada Wagner'in "Nibelungenlerin Yüzüðü"' adlý dört müzikli dramýný izleme fýrsatý bulmuþtur. Bu yolculuðu þýrasýnda Dante'nin Tanrýsal Komedya'sýný okudu. Özellikle Francesca'nýn öyküsü ilgisini çekti ve Çaykovski önce bu konuyu opera olarak iþlemeyi tasarladý. Daha sonra senfonik bir yapýtta karar kýlan besteci, eseri çok kýsa bir zamanda, 1876 Kasýmýnda tamamladý.

"Frencesca da Rimini" ilk defa 9 Mart 1877 tarihinde Moskova'da seslendirilmiþtir. Bu konserde orkestrayý Nikolay Rubinstein yönetiyordu. "Francesca da Rimini" ile Çaykovski olgunluk dönemine ayak atar. Eserin dramatik yapýsýnda, çalgýlanmasýnda ve kromatik armonisinde Wagner etkileri açýkça belli olmaktadýr.

Uvertür üç bölmeli þarký biçiminde yazýlmýþtýr. Giriþ bölmesinde þairin cehennemin ikinci katýna geliþi ve bu esrarengiz yerdeki duygularý anlatýlmýþtýr. 67. ölçüde baþlayan ana bölüm, hayatta iken kendilerini bedensel zevklere kaptýrmýþ olan ruhlarýn çektiði acýyý, iþkenceyi canlandýrýr.

Bir klarinet solosu ile baþlayan orta bölümde ise karþýmýza yakaran þarkýlarýyla Francesca çýkmaktadýr. Orta bölüm de üçe ayrýlýr; Francesca'nýn yakarýþlarýndan sonra Francesca ile Paolo'nun dünyasal mutluluklarýný tadar gibi oluruz. Francesca'nýn yakarýþý tekrar duyulur ve büyük bir yükseliþten sonra Dante'nin üzüntüsü ile yere yýkýlýþýna tanýk oluruz. Ondan sonra ruhlarýn iþkence sahnesi yinelenir ve eser timpaniyle davulun gök gürültüleri arasýnda orkestranýn çýðlýklarý ve sert vuruþlarý arasýnda sona erer.

Olup bitenleri daha iyi izlemek isteyen dinleyicilerimiz için aþaðýda basit bir form þemasý çýkarýyoruz.

Bölümler

Giriþ : Dante cehennemin ikinci katýnda,
A : Ruhlarýn iþkence sahnesi,
a : Francesca'nýn yakarýþý,
B b : Francesca ile Paolo'nun aþký,
C : Francesca'nýn yakarýþý,
A : Ruhlarýn iþkence sahnesi.

Faruk Güvenç


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlariPeter Ýlyiç Çaykovski'nin Eserlerinden Baka rnekler


lgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Dante'ye Dayalý Orkestra Fantezisi, Op. 32 "Francesca da Rimini"", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/20/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Dante_ye_Dayalý.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com