Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Serge Koussevitzki, Kontrabas ve Orkestra için Konçerto Op. 3

Eser Aklamas

Türkiye'de ilk seslendiriliþi 28 Þubat 1986 yýlýnda
Þef: Fuat Mansurov, Solist: Tahir Sümer
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþtýr.

Bütün büyük kontrabasçýlarýn ilki, Venedik'te kontrabasçý bir ailenin içinde yetiþmiþ ve çalgýsýnda çok geçmeden, zamanýndan önce geliþme göstermiþ olan Ýtalyan Domenico Dragonetti'dir (1763-1846). Ancak iki kuþak sonra ünlü Dragonetti ile karþýlaþtýrýlabilecek baþka bir kontrabasçý görürüz. Giovanni Bottesini (1821-1889) ayný zamanda bir orkestra þefi olarak karþýmýza çýkar. 1871'de Kahire'de Süveyþ Kanalý'nýn açýlýþýnda, Verdi'nin Aida Operasý'nýn ilk icrasýný yönetmiþtir.

20. yüzyýlda Rus Koussevitzki (1874-1951) de ayný çift kariyere sahipti. 1908'de Berlin'de orkestra þefi olarak ortaya çýktý ve Moskova'ya gitti. Paris'te ve son olarak Amerika'da Boston Senfoni Orkestrasý þefliðini yaptý. 20. yüzyýla girmeden bir kontrabas virtüözü olarak isim yapmýþtý. Bestecinin bu tek konçertosu ilk kez 25 Þubat 1905'te Moskova'da solist olarak bestecinin katýldýðý bir konserde seslendirildi.

Bölümler

I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

Bestecinin güçlü form yapýsý solo partide açýkça görülür. Üç bölümlü eserde, baþlangýç motifi, sadece birinci bölümün diðer temalarýný hazýrlamakla kalmaz, ikinci bölümde (Andante) ve son bölümde bile esere egemen olur.

Ýlk bölüm Çaykovski'nin eserleri gibi tantanalý bir temanýn orkestra tarafýndan kýsaca sunumu ve kontrabass tarafýndan tekrarý ile baþlar.

Ýkinci bölüm bir operadan arya gibidir ve ek olarak besteci enstrümanýn en alt bas tonlarýnda sürekli olarak daha derinlere inmeye çalýþmaktadýr.

Üçüncü ve son bölüm yine bir allegrodur ve ilk bölümdeki þaþaalý ezgiyi kontrabas bu kez daha bir gayretli çalar.

Tahir Sümer


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili YazlarSevebileceiniz Baka Eserlerden Rastgele Birka


Referans bilgisi: "Serge Koussevitzki, Kontrabas ve Orkestra için Konçerto Op. 3", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/19/Serge_Koussevitzki_Kontrabas_ve_Orkestra_için.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com