Klasik Müzik Notları   Klasik Müzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakkında  İletişim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratın:
 

 
Klasik Notları Twitter Hesabı

Bülent Evcil

Solist Tanıtımı

Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafýndan kuþaðýnýn en iyi flütçüsü olarak tanýmlanan Bülent Evcil; 1980 yýlýnda MSÜ Devlet Konservatuvarýnda baþladýðý flüt eðitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarý ve Heidelberg-Mannheim Müzik Yüksek okuluyla tamamladý. 1992 yýlýnda Sir James Galway'in Dublin'de düzenlediði flüt seminerindeki "en iyi yorumcu" yarýþmasýnda kazandýðý ikincilik ödülü ona ünlü virtüozün ögrencisi olma fýrsatýný saðladý.

2000-2005 yýllarý arasýnda Ýstanbul Devlet Opera ve Balesinde flüt Grup Þefi olarak çalýþan sanatçý, halen Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý'nda Flüt Grup Þef Yardýmcýsý, Borusan Ýstanbul Filarmoni Orkestrasý'nda Solo Flütçü ve ÝTÜ Müzik Ýleri Araþtýrmalar Bölümü Master programýnda da flüt ögretim görevlisi olarak çalýsmaktadýr. Evcil ayný zamanda uluslararasý orkestralarda solo flütçü ve 1. flütçü olarak yer almaktadýr.

Bunlar arasýnda; Lorin Maazel þefliði altýndaki Arturo Toscanini Filarmoni Orkestrasý (Ýtalya), Güney Amerika'nýn en iyi orkestrasý olan Sao Paulo Devlet Senfoni Orkestrasý (Brezilya) Ýtalyan Uluslararasý Senfoni Orkestrasý (Ýtalya), Murcia Devlet Senfoni Orkestrasý (Ýspanya) sayýlabilir.

Solist kariyerine de yurtiçi ve yurtdýþýnda yeraldýðý birçok seçkin konser ve uluslararasý müzik festivallerine aldýðý davetlerle devam etmektedir. Bunlar arasýnda; Amerikan Flütçüler Birliði (NFA) San-Diego Kaliforniya, Ýtalyan'nýn Milano kentindeki "Falaut" Festivali, Ýngiliz Flütçüler Birliði tarafýndan düzenlenen 5. Ýngiliz Flüt Festivalleri ve Krakow, Ýstanbul, Ankara, Eskiþehir Uluslararasý Müzik Festivalleri sayýlabilir.

Sanatçý 2004 yýlýnda J. Rodrigo'nun, otoritelerce dünyanýn en zor flüt konçertosu olarak adlandýrýlan "Concierto Pastoral" isimli eserin Türkiye'de ilk seslendiriliþini Ýstanbul, Adana ve Ýzmir Devlet Senfoni Orkestralarý eþliðinde gerçekleþtirmiþtir.

Flütün Türkiye'deki popülerliðini arttýrmayý ve sanatýyla Türkiye'yi dünyada en iyi þekilde temsil etmeyi kendine amaç edinmiþ olan sanatçý, Belçika Kraliyet sanat teþvik madalyasý sahibidir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip için tıklayın: twitter.com/klasiknotlariİlgili Yazılar


Referans bilgisi: "Bülent Evcil", 2009 , Klasik Notları sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/180/Bülent_Evcil.html


 Bu sayfayı Facebook'ta paylaşın.

 Bu sayfayı Twitter'da paylaşın.


Klasik Notları Sitesi klasik müzikte kim kimdir, hangi dönem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtüözüdür, kaliteli müzik nedir ne değildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altın elmas nasıl mücevherli takılar takılır!... Bestecilerin hayatları nasıldır, besteleri ne zaman yazılmış, nasıl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niçin gibi sorular için bir kaynak olma amacındadır.


ÇYDD


Klasik Müzik Notları
Mobil Kullanım İpuçları

  © 2009-2021 Klasik Notları | Klasik Müzik Sitesi | www.klasiknotlari.com