Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ýdil Biret

Solist Tantm

Türkiye'nin "harika çocuðu" piyanist Ýdil Biret'in müziðe olan ilgisi 2 yaþýnda baþladý. 5 yaþýna geldiðinde olaðandýþý müzik yeteneði, "absolut" kulaðý ve duyduðu her parçayý anýnda ve eksiksiz olarak piyanoya aktarabilme yeteneði ile Türk ve Avrupalý müzik çevrelerinin hayranlýðýný kazandý.

Ýkinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'nün talimatý ve Milli Eðitim Bakaný Hasan Ali Yücel'in özel ilgisiyle, TBMM'nin kendi adýna çýkardýðý özel yasadan yararlanarak yedi yaþýnda ailesiyle birlikte Fransa'ya gönderildi. Paris Konservatuvarý'nda Nadia Boulanger'nin öðrencisi oldu. Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff gibi hocalarla çalýþtý.

Küçük yaþta Kempff'in hayranlýðýný kazanan Biret, 11 yaþýnda iken onunla Paris'te Mozart'ýn Ýki Piyano için Konçertosu'nu çaldý. Paris Ulusal Konservatuvarý'ný Yüksek Piyano, Eþlikçilik ve Oda Müziði dallarýnda birinci olarak bitirdiðinde 15 yaþýndaydý.

16 yaþýndan bu yana dünya sahnelerinde yerini aldý. Amerika'daki ilk konserini 21 yaþýnda, Rachmaninoff'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu çalarak Erich Leinsdorf yönetimindeki Boston Filarmoni Orkestrasý ile gerçekleþtirdi. Ýlk Rusya turnesini piyanist Emil Gilels'in çaðrýsý üzerine yaptý ve bu ülkede büyük baþarý kazandý. Yýllar içinde bu ülkede yüze yakýn konser verdi.

Biret beþ kýtayý kapsayan sayýsýz konserlerinde Atzmon, Copland, Kempe, Keilberth, Sargent, Monteux, Fournat, Leinsdorf, Pritchard, Scherchen, Rozhdestvensky, Mackerras gibi ünlü þeflerle çaldý; Montreal, Berlin, Montpellier, Nohant, Royan, Dubrovnik, Atina, Ankara ve Ýstanbul festivallerine katýldý. Boston Symphony, Orchestre National de France, Orchestre Suisse Romande, London Symphony, Leningrad Philarmonic, Leipzig Gewandhaus, Dresden Staatcapelle, Tokyo Philarmonic, Sydney Symphony ve Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý eþliðinde dünyanýn her yerinde konserler verdi.

Biret, 1986 yýlýnda, Beethoven'ýn dokuz senfonisinin Liszt tarafýndan yapýlan uyarlamalarýný, kayda aktaran ilk piyanist oldu. Beyin ve kol gücü olarak piyanistik sýnýrlarý zorlayan Biret, Montpellier Festivali'nde, eleþtirmenler tarafýndan yapýlmasý imkansýz olarak nitelendirilen bir denemeye giriþerek bu uyarlamalarýn hepsini ardarda 3 konserde seslendirdi.

Biret'i en iyi öðrencisi olarak nitelendiren Wilhelm Kempff'in 96'ýncý doðum yýldönümü onuruna verilen bir konserde, hocasýnýn piyano uyarlamalarýný seslendirdi.

1992 yýlýnda Chopin'in tüm eserlerini içerin 15 CD'lik bir seriyi Naxos firmasýyla kayda aldý. Bu kayýt 1995 yýlýnda Varþova'da gerçekleþtirilen "Chopin Diskleri Büyük Ödülü" çerçevesinde, Ýdil Biret'e jüri özel ödülünü kazandýrdý. Sanatçý daha sonra Brahms (1997, 12 CD) ve Rachmaninoff'un (2000, 10 CD) tüm piyano yapýtlarýný külliyat halinde kaydederek romantik piyano edebiyatý literatürüne kendi damgasýný vurdu. Bu CD'ler kýsa sürede uluslararasý müzik piyasasýnýn aranan kayýtlarý haline geldi.

1995 yýlýnda Boulez'in 3 sonatý için yaptýðý kayýt Paris'te her yýl düzenlenen "Altýn Diyapozon" ödülünü kazandý ve "Le Monde" gazetesi bu diski yýlýn en iyi kaydý seçti. 1997'de Brahms'ýn ölümünün yüzüncü yýlý nedeniyle, bestecinin piyano eserlerinin tamamýný Almanya'da 5 resitalde icra etti.

Ayrýca bir konserde Brahms'ýn iki konçertosunu birden çalarak bunu yapabilmiþ çok az sayýda piyanistin arasýna girdi. 1998 yýlýnda, Beethoven'ýn 5 piyano konçertosunu 3 günlük konser dizisinde ardarda seslendirdi. Biret, ayrýca 7 günlük bir konser dizisinde Beethoven'in tüm piyano sonatlarýný ardarda çaldý. Bu sonatlarý da kaydetmiþ olan piyanist, bu projesiyle dünyada Beethoven'ýn piyano için yazdýðý sonat, konçerto ve senfoni uyarlamalarýnýn tamamýný seslendiren tek piyanist ünvanýna eriþmektedir. Sanatçý 2002 yýlýnda da György Ligeti'nin piyano etüdlerinin kaydýný da yapmýþtýr.

Olaðanüstü bir hafýza, mükemmel bir teknik ve yorumlama gücüne sahip olarak nitelendirilen Biret dünyanýn en geniþ repertuvarlý piyanisti ünvanýný taþýmakta. Sanatçý Brahms'ýn senfonilerinin piyano uyarlamalarýný yazmýþtýr. Kendi etüdlerini de bestelemiþ olan ve bir süre sonra gün ýþýðýna çýkartacaðýný söyleyen Biret, 70'i aþkýn LP/CD'si ve bunlarin 2 milyon'a yakýn satýþ rakamýyla klasik müzik dünyasýnýn en çok sevilen ve aranan yorumcularýndan biri.

Sanatçý bugüne kadar Kraliçe Elizabeth (Belçika), Van Cliburn (ABD), Busoni (Ýtalya), Montreal (Kanada), Liszt (Weimar, Almanya) gibi birçok piyano yarýþmasýnda jüri üyeliði yaptý. 1971'de T.C. Devlet Sanatçýsý ilan edilen Ýdil Biret, Boðaziçi Üniversitesi'yle Eskiþehir Anadolu Üniversitesi'nin "onursal doktora" ünvanlarýný taþýyor.

Yurtdýþýnda aldýðý ödüller arasýnda "Lili Boulanger Memorial", "Harriet Cohen /Dinu Lipatti Altýn Madalyasý", Polonya Hükümeti Kültür Liyakat Niþaný, Ýtalyan Hükümeti Adelaide Ristori Niþaný ve Fransa Hükümeti "Chevalier de L'Ordre de Mérite" niþaný bulunuyor. Türkiye'nin en prestijli müzik ödülü sayýlan Sevda Cenap And Müzik Vakfý Onur Ödülü Altýn Madalyasý'nýn da sahibi.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Ýdil Biret", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/166/Ýdil_Biret.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com