Klasik Mzik Notlar   Klasik Mzik   Besteciler  Eserler  Solistler  Hakknda  letiim
 
 
 Eser, Besteci, Solist Aratn:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Özgecan Günöz

Solist Tantm

Özgecan Günöz

Özgecan Günöz 1986 yýlýnda Ýzmir'de doðdu. 1996 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'na girerek Prof. Cengiz Özkök ve Prof. Reyyan Yücelen Baþaran ile keman çalýþtý.

2000 yýlýndan itibaren eðitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Kartal Akýncý ile devam etti ve bir yýl sýnýf atlayarak 2005'te mezun oldu.

2000 yýlýnda Lions kulübünün düzenlemiþ olduðu keman yarýþmasýnda "Ege Bölgesi Birinciliði", ayný yarýþmanýn Türkiye elemelerinde ise "Juri Özel Ödülü"nü kazandý. 2004 yýlýnda Yamaha ile D.E.Ü Devlet Konservatuvarý'nýn ortaklaþa düzenlediði Yaylý Çalgýlar yarýþmasýnda "Üçüncülük Ödülü" kazandý.

2006 yýlýnda Maryland Üniversitesi'nde (ABD) David Salness ile çalýþtý. 2007'de Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Venyamin Warsahvski ile yüksek lisans çalýþmalarýna baþladý.

Bremen Uluslararasý Gençlik Orkestrasý'na ve Anadolu Gençlik Orkestrasý'na katýldý. Çeþitli ülkelerde konserler verdi, festivallere ve ustalýk sýnýflarýna katýldý.

Walentyny Jakubowskiej, Prof. Igor Oistrakh, Prof. Gerhard Schulz, Prof. Jerrold Rubenstein'ýn keman ustalýk sýnýflarýna ve Amerika'lý oda müziði topluluðu Apple Hill'in keman sanatçýsý Elise Kuder'in keman ve oda müziði ustalýk sýnýfýna aktif olarak katýldý.

Bu kurs sonucu kazandýðý tam bursla Apple Hill Oda Müziði Festivali'ne davet edildi (ABD) ve orada, Rohan Gregory, Troy Stuart, Kate Vincent ve Miranda Dale ile oda müziði çalýþtý.

Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul Oda Orkestrasý, Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý, Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrasý, Bodrum Oda Orkestrasý, D.E.Ü Konservatuvar Orkestrasý ve Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Orkestrasý ile solist olarak konserler verdi.

Eugene Ysaye'nin Amitie adlý iki keman ve orkestra için poeminin Türkiye'deki ilk seslendiriliþini Olgu Kýzýlay ile 2006 yýlýnda gerçekleþtirdi. Ayný ikili, Malcolm Arnold'un iki keman konçertosunun da Ýstanbul'daki ilk seslendiriliþini gerçekleþtirmiþtir.

2007 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn açmýþ olduðu sýnavý kazanan Günöz, 2009 itibariyle yüksek lisans çalýþmalarýna Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarý'nda Venyamin Warshavski ile devam etmektedir.


Takip edilmekten korkmuyoruz!.. Takip iin tklayn: twitter.com/klasiknotlarilgili Yazlar


Referans bilgisi: "Özgecan Günöz", 2009 , Klasik Notlar sitesi, http://www.klasiknotlari.com/tr/117/Özgecan_Günöz.html


 Bu sayfay Facebook'ta paylan.

 Bu sayfay Twitter'da paylan.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Klasik Mzik Notlar
Mobil Kullanm pular

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com