Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Johannes Brahms, "Trajik Uvertür" Op. 81 D Minor

Review of the Work

Johannes Brahms Trajik Uvertürü bir diðer ünlü uvertürü olan Akademik Festival Uvertürü ile ayný sýralarda, Bad Ischl'deki yaz tatilinde 1880'de bestelemiþtir. Bestecinin bu iki eser hakkýnda "biri aðlýyor, diðeri gülüyor" dediði anlatýlýr.

Gerçekten de Trajik Uvertür ismine yakýþan karanlýkta ve ölümü anýmsatan bir havadadýr. Bazý uzmanlar Brahms'ýn bu eseri, Viyana'daki ünlü Burg Tiyatrosu müdürü Dingelstedt'ýn isteði üzerine Goethe'nin Faust temsili için yazdýðýný öne sürer. Ancak bu gerçekleþmeyince, eser ilk kez 26 Aralýk 1880'de, Hans Richter'in yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrasý tarafýndan çalýnmýþtýr.

Pastoral bir ortamda yazýlan bu uvertür için Brahms bir açýklama yapmamýþ, herhangi bir trajik konu üzerine olup olmadýðýný belirtmemiþtir.


Bölümler

Eser 3 bölümden oluþur:

I. Allegro ma non troppo
II. Molto più moderato
III. Tempo primo ma tranquillo


Karanlýk Re minör tondaki uvertür, ismine uygun bir havada 4/4'lük ölçüde, fazla çabuk olmayan (Allegro ma non troppo) tempoda baþlar. Hafif davul vuruþlarýný orkestranýn sert akorlarý izler. Daha sonra minör-Majör tonlarý arasýnda kararsýz kalan yaylý çalgýlar, gizemli ana temayý duyurur.

Tahta ve madeni üfleme çalgýlarýn da katýlýmýyla, tüm orkestraya yayýlan tema türlü yan temalarla kesintiye uðrar. Önce tahta üfleme ve yaylý çalgýlarda, sonra da trombonda beliren yan temalarý izleyen daha aydýnlýk ve sakinleþtirici bir motif Fa Majör tonda duyurulur, ancak yetersiz kalýr; yine orkestranýn sert darbeleriyle kesilir.

Orkestra sanki karanlýk bir kadere doðru koþar. Ritmik bir enerjiyle süren geliþimde ana tema, trombon motifi, sakin motif ve yan temalar birbiri içine girmiþ gibidir. Bir ümit ýþýðý belirirmiþ gibi olursa da, güçle yükselen ana tema eseri sona erdirir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Johannes Brahms


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Johannes Brahms, "Trajik Uvertür" Op. 81 Re Minor", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/98/Johannes_Brahms_Trajik_Uvertür_Op_81_Re_Minor.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com