Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Benyamin Sönmez

Soloist Introduction

Benyamin Sönmez

2006 yýlýnda Yeni Zelanda'da M. Rostropovich'in patronajýnda düzenlenen Uluslararasý Adam Viyolonsel Yarýþmasý'nda 350 profesyonel çellist arasýndan ilk beþe girerek büyük baþarý gösteren Benyamin Sönmez, ayrica en iyi Boccherini yorumcusu ödülünü kazandý.

Sönmez, 1983 yýlýnda Bremen'de doðdu. Ýlk çello eðitimine 14 yaþýnda baþladý ve 17 yaþýnda ulusal çello yarýþmasýnda birinci oldu. 2000 yýlýnda ÝþSanat'da düzenlenen BBC Solistleri dizisinde yer aldý. Kýsa bir sure Ankara Devlet Konservatuvarýnda eðitim gördükten sonra 2001 yýlýnda Leipzig'de düzenlenen uluslararasý Young Concert Artists yarýþmasýnda Barenreiter Ödülünü kazandý. Ayný yýl Yuri Bashmet'in desteði ile Stuttgart Müzik Yüksek Okulunda dünyaca tanýnmýþ Rus çellist Prof. Natalia Gutman ile ilk profesyonel müzik çalýþmalarýna baþladý.

Gittiði her ülkede ilgi ve hayranlýkla karþýlanan ve J. S. Bach'tan S. Gubaidulina'ya kadar geniþ bir repertuvarý olan Sönmez, M. Rostropovich, David Geringas, Frans Helmerson, Philippe Muller, Gary Hoffman, Alexander Rudin, Karine Georgian, Colin Karr, Miklos Perenyi ve Yo Yo Ma gibi sazýnýn dev isimleri ile de kariyerini derinden etkileyen aktif Ustalaýk Sýnýflarýnda bulundu.

Rostropovich'in, viyolonsel jenerasyonunun baþarýlý genç temsilcilerinden olarak nitelendirdiði Sonmez, ayrýca Ýngiltere'de Barok çellonun üstadý Anner Bylsma ile Bach'ýn çello solo süitlerini otantik stilde çalýþmýþtýr.

Strad dergisi, Harry Potter filminin çekimlerinin yapýldýðý katedralde Sönmez'in otantik sazla yorumladýðý Bach süitlere ayýrdýðý makalesinde kendisinden "içinde Bizans renkleri barýndýran çok zarif, görkemli bir yorum ve barok zarafetini sonuna kadar tattýran genç Türk..." diye bahsetmiþtir. Sönmez, ayrýca kurucusu olduðu, þef ve solistliðini yaptýðý Camerata Barocco toplulugu ile de konserler vermektedir.

Davet edildiði önemli müzik festivalleri arasinda Schleswig Holstein (Almanya), Oleg Kagan Festivali (Almanya-Rusya), Adam Çello Festivali (Yeni Zelanda) ve Manchester Viyolonsel Festivali (Ýngiltere) ilk akla gelenlerdir. Sanatçý, ayrýca bu yýl içinde (2007) kutlanan M. Rostropovich'in 80. yaþ günü þerefine verilen bir dizi etkinliðe de davet edilmiþtir. Dmitri Þostakoviç’in 100. yýldönümü anýsýna eski Sovyet ülkelerinde bestecinin konçertolarýný seslendiren Benyamin Sönmez, ayrýca partneri olan piyanonun dev ismi Oxana Yablonskaya ile birlikte resitaller vermektedir.

Christoph Eschenbach, Kurt Sanderling, Donald Runnicles ve Valery Gergiev gibi þeflerle sahneye cikan Sönmez, yakýn zamana kadar tek ve son öðrencisi olduðu Natalia Gutman ile Moskova Çaykovski Konservatuvarý'nda sürdürdüðü eðitimine, bu yýl itibariyle Almanya'da Heinrich Schiff ile devam edecektir.

Çellist Benyamin Sönmez 30 Kasým 2011'de kalp krizi geçirerek ne yazýk ki daha 28 yaþýnda aramýzdan ayrýlmýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Benyamin Sönmez", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/91/Benyamin_Sönmez.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com