Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Johannes Brahms, Akademik Festival Uvertürü Op. 80

Review of the Work

1879 yýlýnda Almanya'nýn Breslau (bugünkü Polonya'nýn Wroclaw) kenti üniversitesinin felsefe fakültesi, 46 yaþýndaki Johannes Brahms'a (Cambrige Üniversitesi'nin iki yýl önceki uygulamasýný örnek alarak) "Artis musicae severioris Germania nunc princeps" (Ciddi müzik sanatýnýn Almanya'daki ilk ustasý) olarak "Doctor honoris causa" (Onur Doktoru) unvanýný vermiþ; besteci de bunu bir teþekkür mektubuyla cevaplamýþtý.

Ancak arkadaþý ve Breslau Müzik Direktörü Bernhard Scholz'un, bir senfoni ya da bir tören þarkýsýnýn bu kuru teþekkürden daha iyi olabileceðini söylemesi üzerine Brahms, üniversite kenti Göttingen'de daha önce topladýðý eski öðrenci þarkýlarýný þakacý bir tavýrla ve senfonik bir stille iþleyerek, Bad Ischl'de 1880'de tamamlamýþ ve yine þakacý bir baþlýkla Akademik Festival Uvertürü olarak üniversiteye hediye etmiþtir.

Alýþýlmýþ orkestra çalgýlarý dýþýnda pikolo flüt, kontrfagot, tuba, ziller, üçgen ve büyük davul da kullanýlan bu geniþ kadro giriþte sakindir:

Yaylý çalgýlar sanki uyuklar gibi 4/4'lük ölçüde, Do minör tonda açýlýþ temasýný, Rakoçi Marþý'nýn bir uyarlamasýný mýrýldanýr. Önce kornolar uyanýr. Neþeli bir ferahlýk doðar; timpani heyecanlanýr ve bir esintiyle gelivermiþ gibi "Wir hatten gebauet ein stattliches Haus" (Esaslý bir ev yaptýk) adlý, Türingen bölgesi þarkýsýnýn güzel ezgisini duyurur.

Obua ve klarnetler de ezgiyi biraz geliþtirip bu kez parlak Majör tondaki giriþ temasýna ulaþýlýr. Tema, tüm çalgýlarý eðlenceye çaðýrýr gibidir. Önce kemanlar keyifle "Dinleyin, þarkýlarýn þarkýsýný söylüyorum" diye baþlayan Landesvater (Ülkenin babasý) þarkýsýný çalar. Bunu, üfleme çalgýlarýn pasajý izler. Sonra da fagotlar, keman ve viyolalarýn eþliðinde "Yukarýdan ne geliyor" sözleriyle baþlayan tilki þarkýsýna komik biçimde girilir.

Bütün bu ezgiler deðiþerek, usta biçimde geliþip birbiriyle kaynaþýr. Ancak, orkestranýn stilize olarak çaldýðý bu þarkýlar "ciddi" müzikal geliþimine, Maestoso tempodaki coda'ya kadar zaman bulamaz.

O anda da bakýr üfleme çalgýlarýn 3/4'lük ölçüde þenlikli duyurduðu, kökeni 13. yüzyýla dayanan, Latince baþlýklý "Gaudeamus igitur" (Artýk neþemizi bulalým) þarkýsý, genel sevince önayak olur. Orkestra tüm gücü ve parlaklýðýyla (besteciye gurur verecek bir zafer biçiminde) uvertürü sona erdirir.
I suggest, you'll like this:
Richard Wagner, Tannhauser Uvertürü


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Johannes Brahms


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Johannes Brahms, Akademik Festival Uvertürü Op. 80", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/73/Johannes_Brahms_Akademik_Festival_Uvertürü_Op.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com