Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Elif Gökalp

Soloist Introduction

Elif Gökalp

TRT Ankara Radyosu sanatçýsý soprano Elif Gökalp 1991'de kazandýðý Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Þan Anasanat Dalý'nda lisans ve yüksek lisans eðitimi aldý. Lisans Üstü Eðitimi süresince Bilkent Sahne Sanatlarý Þan Opera Bölümü ile Hacettepe Konservatuarý Opera-Þan Ana Sanat Dalý Bölümünden sahne, drama, diksiyon dersleri alarak eðitimini zenginleþtirdi. Eðitimi süresince çeþitli ülkelerde, yaz okullarýnda Þan-Vokal Eðitim seminerlerine katýldý.

1995 yýlý içerisinde TRT Kurumu'nun açmýþ olduðu sýnavý kazanarak, TRT Ankara Radyosu Sanatçýsý olan Elif Gökalp "ses sanatçýlýðý" yanýnda 1996-2003 yýllarý arasýnda TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu eðitmenliði ile þefliðini de yürütmüþtür.

TRT'nin pek çok orkestralý ve a'capella konserlerinde solist olarak görev alan sanatçý, bu süre içerisinde baþarýlý solo çalýþmalara, konser ve resitallere imza atmýþtýr.

Can Atilla gibi baþarýlý bestecilerle yaptýðý çalýþmalarla adýndan giderek artan sýklýkta söz ettiren Elif Gökalp'in zengin sesini ve güçlü yorumunu bu albümlerde duymak mümkün.

Elif Gökalp, Opera Kültürü'nün temel parçasý olan "Þan-Vokal Tekniði"'ni Türk "otantik etnik ezgileri"yle harmanlayarak, "geleneksel Türk müziði týnýlarý"na bambaþka bir soluk, bir renk katmýþ ve "Ambiance" türü müziðin Türkiye'deki ilk tanýtýcýlarýndan olmuþtur.

"Müziðe sesiyle huzur katan" geniþ renk derinliðindeki güçlü sesiyle Elif Gökalp, 2009 yýlýndan itibaren solo albüm çalýþmalarýyla kariyerinin altýn yýllarýna adým atmýþ, eþsiz performansýný unutulmazlar arasýna yazmaya baþlamýþtýr.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Elif Gökalp", 2010 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/67/Elif_Gökalp.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com