Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Emre Þen

Soloist Introduction

Emre Þen

5. Roma Uluslararasý Piyano Yarýþmasý birincilik ödülü Emre Þen'e Avrupa'da bir konser turnesi imkâný sunmuþ ve bu dönem Ýtalya basýný onu piyanonun "þeytanî meleði" olarak tanýmlamýþtýr.

Piyano derslerine 13 yaþýnda Türkiye'de Prof. Nimet Karatekin'le baþladý. 17 yaþýnda katýldýðý Ýstanbul Mozart Yorum Yarýþmasý'nda birincilik kazandý ve Avusturya Kültür Ofisi'nce gönderildiði Salsbourg Mozarteum Mozarteum Yaz Okulu'nda ünlü Polonyalý pedagog Andrej Jasinski ile çalýþtý.

Bilkent Üniversitesi'nde sürdürdüðü eðitimini takiben 1995 yýlýnda Ýtalya'ya gitti ve çalýþmalarýna Marcella Crudeli ile devam etti. Bu eðitimin sonucu olarak Paris'te Ecole Normale de Musique okulunun en üst seviyesi olan Diplome Superior de Concertist sýnýfýný birincilikle bitirdi. Ýki yýl sonra bu sýnýfýn birincileri arasýnda yapýlan seçmelerde Albert Roussel komitesi tarafýndan yine birincilik ödülü aldý.

Eðitimine Amerika'da Oxana Yablonskaya ile devam eden Emre Þen 1995 yýlýndan günümüze kadar birçok uluslararasý yarýþmaya ve konser etkinliklerine katýldý ve ödüller kazandý:

* 1995, Ýsrael Tel Hai Uluslararasý Piyano Yarýþmasý ikincilik ödülü
* 1995, Roma Uluslararasý Piyano Yarýþmasý birincilik ödülü ve jüri özel ödülü
* 1996, Rachmaninoff Uluslararasý Piyano Yarýþmasý Marcone Ýtalya ikincilik ödülü
* 1996, Francis Poulenc Uluslararasý Piyano Yarýþmasý Fransa ikincilik ödülü
* 1997, Ecole Normale de Musique Diplome Superior de Concertist Fransa birincilik ödülü
* 1999, Ecole Normale de Musique Diplome Superior de Concertist Birincileri Albert Roussel birincilik ödülü
* 2000, Frederic Chopin Uluslararasý Piyano Yarýþmasý Türkiye ikincilik ödülü
* 2001, Ýstanbul BBC Filarmoni Orkestrasý Solist seçmeleri birincilik ödülü


Türkiye'de Ýstanbul Festivali baþta olmak üzere Ankara ve Anadolu Festivalleri'nde solo ve orkestra eþliðinde konserler verdi. Rusya, Almanya, Ýsrail, Fransa, Avustralya, Polonya, Japonya ve Ýtalya'da verdiði konserlerde olumlu eleþtiriler aldý. Kýrgýzistan Senfoni Orkestrasý ile verdiði konser sonrasý Emre Þen'e Fahri Sanatçý ünvaný verildi. Lisans diplomasýný aldýðý Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Emre Þen'e 2000 Yýlý Sanat Teþvik Ödülü verdi.

2001 yýlýnda BBC Filarmoni Orkestrasý Ýþ Bankasý'nýn etkinlikleri kapsamýnda Türkiye'de yapacaklarý konser için bir yarýþma düzenledi. Viyolonsel, keman ve piyano dallarýnda katýlan adaylar arasýndan seçilen Emre Þen Ýstanbul'da BBC Filarmoni Orkestrasý'yla Tchaikovsky'nin Birinci Piyano Konçertosu'nu seslendirdi ve bu konser Ýngiltere BBC3 radyo kanalýnda yayýnlandý.

Emre Þen, 2000 yýlýnda Ankara'da açtýðý Chopin Müzik Evi'nde ileri seviye piyano dersleri ve toplu kurslar vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Emre Þen", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/59/Emre_Þen.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com