Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Yeþim Gökalp

Soloist Introduction

Yeþim Gökalp

1966 yýlýnda Ýzmir'de doðan Yeþim Gökalp ilk piyano derslerini Erdoðan Okyay'dan almýþtýr. 8 yaþýnda Ankara Devlet Konservatuvar'ý piyano bölümüne girerek Prof. Ayþe Savaþýr'ýn öðrencisi olmuþ, 1982-1983 öðretim yýlýnda sýnýf atlayarak yüksek devresinden pekiyi dereceyle mezun olmuþtur.

Ayný yýl devlet bursu kazanarak Almanya'da öðrenimine baþladý. Önce Hannover Müzik Akademisinde Prof. B. Ebert ile çalýþtý. Daha sonra Köln ve Detmold Müzik Akademilerindeki öðrenimini Prof. G. Ludwig ve W. Kassebaum ile tamamlayarak 1990 yýlýnda sanatta olgunluk (Master) diplomasý aldý.

Amadeus Quartett ile Oda Müziði çalýþmalarý yaptý. Ve Köln Yüksek Müzik Akademisinden Oda Müziði Diplomasý aldý. Prof. G. Ludwig'in, Prof. Dr. Jürgen Uhde'nin ve Prof. Renate Kreitschmar Fischer'ýn yaz kurslarýna katýldý. Ýlk konserini 16 yaþýnda Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý eþliðinde veren sanatçý yurtiçi konserlerinin yaný sýra Ýsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa ve Rusya Federasyonunun çeþitli kentlerinde konser ve resitaller verdi.

Þu ana kadar Türkiye'de Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý, Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Bursa Devlet Senfoni Orkestralarý, Eskiþehir Belediye Senfoni Orkestrasý ve Orkestra Akademik Baþkent ile konserler vermiþ, ayrýca ODTÜ Sanat Festivali Sevda Cenap And Müzik Festivali, Bodrum Uluslararasý Sanat Günleri, 1. Kýbrýs Lefke Ýnternasyonal Müzik Festivali ve Münster Karadeniz Ülkeleri Festivaline katýlmýþtýr.

Köln Senfoni Orkestrasý ve KVB Orkestrasý ile yapýlan konserleri Belçika televizyonu ile ve WDR tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Avrupa'da konser ve resital verdiði salonlar arasýnda Berlin Filarmoni büyük Salonu, ST. Petersburg Filarmoni Salonu, Köln Maternus-Haus, Hannover Kongre merkezi (Beethoven Saal), Steinway Saal, Gelsenkirchen Schloss Horst-Kolvenburg, Billerbeck-Herne Kültür Centrum, Detmold Sommer Teater, Detmold Neue Aula, Hamburg Musikhalle Kammermusiksaal bulunmaktadýr.

2003 Eylül ayýnda Detmold Oda Orkestrasý eþliðinde ünlü Alman bestesi Gieselher Klebe nin Þan-Piyano ve oda orkestrasý için yazmýþ olduðu için eserin ilk seslendiriliþini gerçekleþtirmiþtir.

Sanatçý St. Petersburg Senfoni Orkestrasý eþliðinde M. Ravel'in Sol Major Piyano konçertosunun CD'sini yapmýþtýr. Ayrýca içerisinde A. Adnan Saygun Muammer Sun'un keman piyano için yazýlan ve Alberto Ginastera'nýn eserlerinden oluþan 2. bir CD'si bulunmaktadýr. Türk Piyano Ezgileri baþlýklý 3. CD'sinde Ýlhan Baran'ýn "Siyah ve Beyaz"'ýný ayrýca Ýstemihan Taviloðlu'nun "3 Prelüd"'ünün (Mi) ilk defa kayýtlarýný gerçekleþtirmiþ, yine A. A. Saygun Sonatin ile U. C. Erkin'in "Duyuþlarý"'ný da bu CD'de bir araya getirmiþtir.

Bugüne kadar birçok yabancý ve Türk þeflerle çalýþmýþ, Türk eserlerine de repertuarýnda geniþ yer vererek radyo ve televizyon kayýtlarý gerçekleþtirmiþtir.

Yeþim Gökalp halen Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý Solist sanatçýsýdýr ve çalýþmalarýna ünlü pedagog Prof. Dr. Renate Kreitschmar Fischer ile devam etmektedir.

Sanatçý 2000 yýlý Ocak ayýnda Avrupa Müzisyenleri Yarýþmasý'na (Internationale TIM Klavier Wetbewerb) katýlarak bir takdirname kazanmýþtýr (Auszeihnung).
2005 yýlý Nisan ayýnda düzenlenmiþ olan Sevda Cenap and Müzik Festivali'nde Besteci Yiðit Aydýn'ýn yine kendisine itaf ettiði (Anders) isimli piyano ve oda orkestrasý için bestelemiþ olduðu eserini Þef Eckhard Fischer yönetiminde Detmold Oda Orkestrasý eþliðinde dünya prömiyerini gerçekleþtirmiþtir.

Ayný zamanda 2005 17 Kasým'da 7 ülkenin katýlmýþ olduðu Münsterland Karadeniz Ülkeleri Festivalinde ülkemizi temsilen vermiþ olduðu resitalde Yiðit Aydýn'ýn Piyano Parçasý ve Ýlhan Baran'ýn "Siyah ve Beyaz"'ýný Almanya'da ilk kez seslendirmiþtir.

Arkasýndan geçtiðimiz 28 Haziran 2006'da Detmold Oda Orkestrasý eþliðinde Bestecimiz Yiðit Aydýn'ýn "Anders" adlý yapýtýnýn Almanya prömiyerini gerçekleþtirmiþtir.

Sanatçý müzik festivallerinden Berlin Filarmoni'nin Senfoni Orkestrasý Berlin gibi orkestralarýn programlarýna kadar çeþitli yurtiçi ve yurtdýþý etkinliklere eþlik etmekte, resitaller vermektedir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Yeþim Gökalp", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/58/Yeþim_Gökalp.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com