Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Samuel Barber, Yaylýlar için Adagio

Review of the Work

"Yaylýlar için Adagio" Amerikalý besteci Samuel Barber'ýn kendi ilk yaylý çalgýlar kuartetinden yaylý sazlar orkestrasý için düzenlenmiþ bir eserdir.


Ortaya Çýkýþý

Barber'ýn "Yaylýlar için Adagio"'su 1936'da bestelediði String Quartet No. 1, Op. 11'in ikinci bölümünden doðmuþtur. Özgün biçiminde yer alan zýt karakterdeki ilk bölümü izleyen kýsýmdýr bu; ve bunun devamýnda bu müziðin kýsaca yinelenmesi yer alýr.

Ocak 1938'de Barber parçayý Arturo Toscanini'ye göndermiþtir. Þef ise notalarý hiçbir yorum yapmandan geri gönderince, Barber rahatsýz olmuþ ve þef ile iliþkisini kesmiþtir. Ancak peþisýra Toscanini bir arkadaþlarý yoluyla notlarý geri gönderdiðini, çünkü zaten ezberlediðini ve seslendirmeyi planladýðýný iletmiþtir. Denilene göre Toscanini açýlýþ gecesine kadar bir daha notalara göz atmýþ deðildir. Eser ilk kez 5 Kasým 1938'de New York'ta NBC Senfoni Orkestrasý ile birlikte Arturo Toscanini tarafýndan bir radyo yayýnýnda seslendirilmiþtir.

Besteci parçayý 1967'de, Agnus Dei'de ("Lamb of God") bir sahne olarak dört-kýsýmlý koro için de düzenlemiþtir.


Ýncelemesi

Eser, ezgiyi sunan, ters çeviren, geniþleten, ve adým adým arttýran bir arþe biçimi kullanýr. Si-bemol minor ve 4/2 ölçülü bir anahtara sahiptir.

Uzun ve akýcý ezgiler yaylýlar korosunun (tüm yaylýlar) tüm sesleri arasýnda özgürce gider gelir; örneðin, Adagio'nun ilk kýsmý önce kemanlarla çalýnan ana ezgi parçacýðýyla baþlar, ama bir beþlik aþaðýya dönüþle viyolalarca yinelenmesiyle sonlanýr. Viyolalar ana ezgi parçacýðýnýn çeþitlemesini ikinci kýsýmda çalmayý sürdürür; bu ve sonraki kýsýmda ise baslar henüz sessizdir.

Geniþleyen orta kýsým, çellolarýn ana ezgi parçacýðýný mezzo-soprano aralýðýnda çalmasýyla baþlar; bölümde ilerledikçe, tüm yaylýlar en üst oktavlarýna kadar yükselirler, ve ani bir esi takiben bir fortissimo-forte havasýnda sonlanýrlar.

Bir dizi hüzünlü-yaylý eserin bu kýsmýna bir koda olarak hizmet eder, ve bas kýsmýný yeniden çalar. Son bölümse, ezgili ana parçacýðýn ikinci kýsmýnýn tersine çevrilerek yeniden özgün temanýn bir seslendirilmesidir, ve ilkin unison halde keman ve viyolalarca çalýnýr; eser kemanlarýn son notayý kýsa bir esin sonrasýna býrakýp sönümlendirecek þekilde, ezginin ilk beþ notasýný alto oktavýnda yeniden seslendirmesiyle biter.


Popülerite ve Etkilenim

NBC Orkestrasýný yöneten Arturo Toscanini'li 1938 dünya prömiyerinin ses kaydý, 2005'te ABD Kongre Kütüphanesi'nin Ulusal Kayýtlar Dairesinde kalýcý olarak korunacaklar arasýna dahil edilmiþtir.

Eser Monako Prensi Rainer'in cenazesinde de çalýnmýþtýr. Yaygýn inanýþýn aksine, Franklin D. Roosevelt'in cenazesinde çalýnmýþ deðildir, ancak vefatýnýn duyurulmasý esnasýnda radyoda yayýnlanmýþtýr. Ayrýca 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ndeki törende 11 Eylül olayýnýn kurbanlarý anýsýna seslendirilmiþtir.

2004'te, BBC'nin Bugünü programýnýn dinleyicileri, Dido'dan "Dido's Lament"'i, Henry Purcell'in Aeneas'ýný, Gustav Mahler'in 5. Senfonisi'nden "Adagietto"'yu, Richard Strauss'un Metamorphosen'ýný ve Billie Holiday tarafýndan söylenen Gloomy Sunday'i geride býrakarak Adagio'yu "gelmiþ geçmiþ en hüzünlü klasik" seçmiþtir.

Yaylýlar için Adagio çoðu film ve TV müziklerinde de duyulabilir. Bunlar arasýnda, Oliver Stone'un Oscar-Kazanan filmi Platoon, David Lynch'in 1980 Oscar-adayý filmi Fil Adam, ve Jean-Pierre Jeunet'in Oscar-adayý 2001 filmi Amélie vardýr.

Santa Barbara'nýn Quire of Voyces'ý tarafýndan yapýlan Yaylýlar için Adagio'nun Agnus Dei düzenlemesi, Relic Entertainment'ýn ilk bilgisayar oyunu Homeworld'de ön plandadýr.

London Senfoni Orkestrasý tarafýndan seslendirilen bir kaydý, bir süre için, iTunes'ta en çok satan klasik eser idi.

William Orbit, Ferry Corsten, Tiësto, Brennan Heart ve Chicago Zone gibi çeþitli günümüz sanatçýlarý bu eseri Eloktronik dans türü için de düzenlemiþtir.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Samuel Barber, Yaylýlar için Adagio", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/53/Samuel_Barber_Yaylýlar_için_Adagio.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com