Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dimitri Þostakoviç

Composer Introduction

Dimitri Þostakoviç

Dmitriy Þostakoviç (Dmitri Shostakovich) (d. 12 Eylül 1906 – ö. 9 Aðustos 1975). Rus besteci; SSCB döneminin ünlü bestecisi ve virtüözü. SSCB Yüksek Sovyet Milletvekili, Lenin Niþaný sahibidir. 20. yüzyýlýn en önemli senfonilerini yazan besteci film müziði, þarký, caz dahil olmak üzere pekçok türde eserler verdi.


Yaþamý

25 Eylül 1906'da St.Petersburg'da doðdu. Bestecinin büyükbabasý Polonyalý veteriner Pyotr Þostakoviç idi. 1830 Polonya Ayaklanmasý'na katýlmýþtý. Aile daha sonra Ruslaþtý. Babasý Dmitriy Boleslavoviç Þostakoviç, Mendeleyev ile birlikte çalýþan ünlü bir kimyacýydý. Annesi Sofya Vasilyeva ise bir piyanistti. Dmitriy Þostakoviç piyano derslerine dokuz yaþýndayken baþladý. Ýlk öðretmeni annesi olmuþtu. Bundan sonra profesyonel öðretmenlerden dersler almaya baþladý.

Ýlk bestesi olan Devrim Kurbanlarýnýn Anýsýna Cenaze Marþý'ný bu dönemde yaptý. 1919 yýlýnda, henüz 13 yaþýndayken ülkenin en iyi müzik akademisi olarak gösterilen Petrograd Konservatuarý'na baþladý. Zor þartlar altýnda eðitimine devam ederken zaman zaman öðretmeni Leonid Nikolayev'in evinde derslere devam etti. Ailenin maddi sorunlarý oluþmaya baþladý. 1922 yýlýnýn baþlarýnda babasý kötü beslenmeden dolayý zatüreden öldü. Sofya Vasilevna üç çocuðu ile ortada kaldý. Ancak eðitimine Alexander Glazunov'un desteðiyle devam etti.

Piyanolarýný sattýlar fakat yeterli olmadýðý için ablasý Marya ile birlikte çalýþmaya baþladý. Ýlk iþi bir sinemada piyano çalmaktý. Bu besteci kimliðine büyük katký saðladý ve doðaçlama yeteneðini geliþtirmiþ oldu. Bu zaman zarfýnda vereme yakalandý, on yýl süreyle bu hastalýðýn etkisinde kaldý.


Ýlk Kýnama

1936 Shostakovich'in gözden düþtüðü bir zamandý. O yýl Pravda gazetesinde kendisine bir dizi suçlamalarda bulunuldu. Bunlardan en önemlisi Stalin emriyle hazýrlanýldýðý düþünülen Müzik yerine karmaþa baþlýklý makaleydi. Bu makalede Mtysenkli Lady Machbeth aðýr olarak eleþtiriliyor ve müziði "Kaba ve ilkel" olarak tanýmlanýyordu. Bu olaylar sonunda maaþýnýn bir kýsmý düþürüldü.

Büyük Terör yýllarý olan 1937'de mimlendi, birçok arkadaþý ve akrabasý hapsedildi veya öldürüldü. Bu dönemde onun tek tesellisi oðlu Maxim'den 2 yýl sonra, 1936'da doðan kýzý Galina oldu. Bütün bu suçlamalara cevabýný 1937 yýlýnda yaptýðý Beþinci Senfoni ile verdi. Ýlk eserleri arasýnda sayýlan bu senfoni muhafazakar bir türdü.


Çalýþmalarý

Eserlerinin listesiz için bkz.: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich_besteleri


Ödülleri

* SSCB, Sosyalist Çalýþkanlýk Kahramaný Madalyasý (1966)
* SSCB, Lenin Niþaný (1946, 1956, 1966)
* SSCB, Ekim Devrimi Niþaný (1971)
* SSCB, Kýzýl Bayrak Ýþçi Niþaný (1940)
* SSCB, Halk Kardeþliði Niþaný (1972)
* SSCB, SSCB Halk Sanatçýsý (1954)
* SSCB, Lenin Ödülü (1958)
* SSCB, Stalin ödülü sanat dalýnda (1941, 1941, 1942, 1946, 1946, 1948, 1949, 1949, 1949, 1950, 1952)
* ABD, Khovanshchina Oscar için, En iyi müzik ödülü 1961
* Ýngiltere, Altýn Madalya Kraliyet Filarmoni Orkestrasý (1966)
* Avusturya, Avusturya Cumhuriyeti hizmetleri için gümüþ þeref madalyasý (1967)
* Danimarka, Sonning Ödülü (1973)
I suggest, you'll like this:
Modest Musorgski, Bir Sergiden Tablolar

Reference: Vikipedi


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariExample Works by Dimitri Þostakoviç


Related Interesting Articles


Some of the Contemporary 20.-21. Century ComposersReference info: "Dimitri Þostakoviç", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/48/Dimitri_Þostakoviç.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com