Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Fazýl Say, Violin Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)

Review of the Work

Fazýl Say'ýn "Harem'de 1001 Gece" baþlýklý keman konçertosu, Ýsviçre'de Luzern Senfoni Orkestrasý'nýn sipariþi üzerine 2008 yýlý baþlarýnda tamamlanmýþtýr. Bestecinin ilk keman konçertosu olan bu eserde Say, ülkesinin geleneksel müzik kültürüyle Avrupa müzik kültürü arasýndaki kopukluða tamamen farklý bir köprü kurma cesareti göstermiþtir.

Piyanist olarak sahnedeki karizmatik duruþuyla bestelerinde müzik dilini nasýl etkili bir þekilde kullanacaðýný sezdiren Fazýl Say, önüne çýkacak her engeli bir çýrpýda yýkýp geçeceðini bu konçertoda göstermiþtir. "Nazým Hikmet" ve "Metin Altýok" oratoryolarý gibi geniþ formlarda etkileyici eserler veren bestecimiz, çaðdaþ konçerto anlayýþýnýn ürünleri olan "Senfoni Konçertant" ve üç piyano konçertosunun deneyimleriyle, bu kez müthiþ bir özgüvenle yola çýkmýþtýr.

Eser üç müzikal kavrayýþýn bileþkesini sergiler: Modernite, Türkiye müzik kültürünün etkileri ve keman çalma sanatýnýn incelikleri. Bu üç temel öðenin büyük bir içtenlik ve tutkuyla bir araya getirilmesi, 20 Þubat 2008 akþamý John Axelrod yönetimindeki Luzern Senfoni Orkestrasý tarafýndan gerçekleþtirilen ilk seslendirmede Ýsviçreli müzikseverleri çýlgýna çevirmiþtir. Bu müzik ziyafetinde solist Patricia Kopatchinskaja'nýn inanýlmaz ustalýðý ve baþarýsýnýn payý büyüktür.

Ayný coþku, eserin Japonya'daki ilk seslendirilmesinde de görülmüþ, Japon müzikseverler besteci ve solisti defalarca sahneye çaðýrmýþlardýr. Eserin Türkiye prömiyeri ise özellikli bir senfonik topluluk olan CRR Ýstanbul Senfoni Orkestrasý, yine þef John Axelrod yönetiminde ve yine Kopatchinskaja'nýn solistliðinde 21 Aralýk 2008 tarihinde Ýstanbul'da Cemal Reþit Rey Konser Salonu'nda gerçekleþtirilmiþtir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Fazýl Say


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Fazýl Say, Keman Konçertosu, "Harem'de 1001 Gece" (2007-2008)", 2009 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/38/Fazýl_Say_Keman_Konçertosu_Harem_de_1001_Gece.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com