Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Wolfgang Amadeus Mozart, Clarinet Konçertosu Kv. 622

Review of the Work

Bu eser hem Mozart'ýn yazdýðý son konçertodur, hem de klarineti solo çalgý olarak kullandýðý tek konçertodur. 1791 yýlýnýn Eylül ve Ekim aylarýnda kaleme alýnan kompozisyon, bestecinin bir çeþit alto-klarinet olan bassetthorn adlý çalgý için daha önce yazdýðý bir bölümün temelleri üzerine oturur (Bassetthorn için Sol Majör konçerto bölümü, KV 584b). Klarinet Konçertosunun ilk bölümü hemen hemen bu eserin malzemesiyle kurulmuþtur.

Wolfgang Amadeus Mozart, konçertoyu dostu Anton Stadler için bestelemiþ ve ona ithaf etmiþtir. Stadler, o çaðýn en önemli klarinetçisiydi. Bestecinin 1789'da yazdýðý Klarinetli Beþli de Stadler'e armaðan edilmiþtir. Ýki eser arasýnda tematik ayrýntýlara kadar uzanan bir yakýnlýk vardýr.

Mozart, klarinetin melodik olanaklarýný, týný zenginliklerini bu konçerto ile ilk defa gözler önüne seren ve Weber gibi, Brahms gibi kendinden sonraki müzikçileri etkileyen kiþi olmuþtur; eserin uç bölümlerinde klarinetin pes tonlarýný kullanýþ biçimi, tizlerde çalan yaylý çalgýlara hem eþlik ediþi, hem bas temelini oluþturuþu bunun en iyi kanýtýdýr.

Ayný kullanýlýþ biçimine yýllarca sonra Weber'de ve Brahms'da rastlayacaðýz. Konçerto, Mozart'ýn olgunluk çaðýnýn bir ürünü olduðunu hemen her ölçüde belli eder. Çalgý ne kadar virtüözce kullanýlmýþ olursa olsun eser, lirik güzellikleriyle, klarinetin adeta þarký söyleyiþiyle, inceliðiyle dikkati çekmektedir.


Bölümler

I. Allegro

II. Adagio

III. Rondo: AllegroÝlk bölüm 56 ölçülük bir orkestra giriþiyle baþlar. Daha sonra ana temayý solo klarinetten iþitiriz. Bu tema bitmek tükenmek bilmeyen bir fanteziyle geliþecek, iþlenecek ve bütün eserin belkemiðini oluþturacaktýr. Klarinetin giriþiyle meydaný solo çalgýya býrakan orkestra yine de büyük bir ustalýkla iþlenmiþtir. Do majör tonalitesindeki ikinci temayý da önce solistten duyarýz.

Üç-dörtlük Re Majör Adagio'yu bir duayý andýran þarkýsýyla klarinet baþlatýr. Kendisine (kontrabassýz) yaylý çalgýlar eþlik etmektedir. Tema orkestraya geçtiði zaman, solist bu temanýn çevresinde çeþitli figürasyonlarla dolanýr durur ve çalgýsýnýn deðiþik katlardaki olanaðýný gözler önüne serer.

Final, dans havasýnda tutulmuþ geniþ bir rondo'dur. Ana temanýn arasýna giren "couplet"ler yeni ve temaya zýt karakterde ilginç fikirler getirir. Bölümün ortalarýna doðru, klarinetle orkestra arasýnda dramatik diyebileceðimiz bir sahne yer almaktadýr; yaylýlarýn eþliðindeki solo çalgý Fa diyez minörde yakaran bir þarký tutturmuþken, orkestra kendisine sert akor vuruþlarý ile cevap verir. Klarinetten, korkmuþ gibi, onaltýlýk bir pasaj duyarýz. Alýþýlmamýþ, geniþ aralýklý sýçrayýþlar garip ve hatta gülünç, grotesk diyebileceðimiz bir hava getirir esere.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Wolfgang Amadeus Mozart


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinet Konçertosu Kv. 622", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/353/Wolfgang_Amadeus_Mozart_Klarinet_Konçertosu_Kv.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com