Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Ender Sakpýnar

Conductor Introduction

Ender Sakpýnar

Müzik eðitimini, Ankara Konservatuvarý, Paris Konservatuvarý, Ecole Normale Superieure de Musique de Paris ve "Vermeil" Orkestra Þefliði ödülünü aldýðý Rueil Malmaison Devlet Konservatuvarý'nda aldý. Dört yýl Fransýz hükümetinin burslusu olarak Ýtalya ve Fransa'da aktif katýlýma hak kazandýðý çeþitli stajlarda Devos, Dervaux, Ferrara ve Giulini gibi ünlü orkestra þefleriyle çalýþtý.

Sanatçý, Paris Pasdeloup Senfoni Orkestrasý'ndaki asistanlýk görevinin yaný sýra, 1982 yýlýnda Fransa Kültür ve Dýþiþleri Bakanlýðý himayesinde "Ensemble International de Paris" Orkestrasý'ný kurdu ve 1987 yýlýna kadar Orkestra'nýn Müzik Direktörü ve Orkestra Þefi olarak baþta Paris olmak üzere Fransa, Ýtalya, Ýsveç, Malta ve Türkiye'de çeþitli festivallere davet edildi.

1987-2014 yýllarý arasýnda Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý þeflik görevinin yaný sýra Ege Senfoni Orkestrasý ve Enka Sinfonietta'nýn kurucusu ve Genel Müzik Direktörü olarak orkestra þefliðini yapmýþtýr.

2004 yýlýndan bu yana Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi Senfoni Orkestrasý Sanat Danýþmanlýðý ve Orkestra Þefliði görevini sürdüren sanatçý, Ýtalya, Fransa, Ýspanya, Portekiz, Meksika, Avusturya, Ýsveç, Almanya, Yunanistan, Moldova, Bosna Hersek, Japonya'da çeþitli orkestra ve opera kuruluþlarýyla konuk þef olarak çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Ýdil Biret, Güher/Süher Pekinel, Mintcho Minchev, David Geringas, Viktor Pikaizen, Alexander Rudin, Peter Katin, Konstantin Kulka, Jiri Barta, Radion Azarkin, Vaclav Hudacek, Liana Isakadze, György Sandor, Tedi Papavrami, Vladimir Ovchinikov, Louis Bacalov, Vladimir Krainev, Gregory Sokolov, Maxim Fedotov, Roby Lakatos, Swingle Singers, Eleni Karaindrou gibi ünlü solistlerle konser veren sanatçý, 2014 yýlýndan bu yana Ýstanbul Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn þefidir.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Ender Sakpýnar", 2015 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/351/Ender_Sakpýnar.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com