Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Bir Ýhtilale Giden Kaldýrým Taþlarý

Bazen iktidarýn baþýndakiler, kendilerine tanýnan yetkinin büyüsüne kapýlýp zývanadan çýkabiliyor, halkýn yaþam tarzýna ve özgürlüðüne karýþmaya kalkabiliyorlar. Sonlarý da kendileri için hep bir hüsran oluyor... Unutmamalý.


Ýþte, 27 Mayýs 1960 ihtilaline giden kaldýrým taþlarý:

16 Mayýs: Milli Eðitim Bakanlýðý 19 Mayýs kutlamalarýný ve gösterilerini yasakladý.

28 Nisan: "Menderes Ýstifa" sloganlarýna polis göz yaþartýcý bomba ve gerçek mermiyle karþýlýk verdi. Orman Fakültesi öðrencisi Turan Emeksiz öldü... Ýstanbul Üniversitesi rektörü tartaklanarak emniyete götürüldü.

24 Nisan: Ýskenderun'da CHP'nin yaptýðý bir toplantýyý polis daðýttý.

19 Nisan: Kýzýlay'da iktidar aleyhine gösteri yapan ve sadece 150 kadar olan kiþinin 26'sý tutuklandý.

18 Nisan: DP Hükumeti "Tahkikat Komisyonu"'nu kurdu... Bu, basýn ve muhalefeti denetleme amacýyla sadece DP vekillerinden oluþmuþ bir kurul idi. Bu kurul CHP kongrelerini vb. yasakladý ve bu yasaklarýn yayýnlanmasýný gazetelere yasakladý.

6 Nisan: Toplu Basýn Mahkemeleri'nde! 18 basýn davasýna bakýldý.

3 Nisan: Ýnönü'nün Yeþilhisar'a girmesine izin verilmedi.

2 Nisan: Ýnönü'nün Kayseri'ye giriþi resmi makamlarca yasaklandý.

2 Mart: Ýstanbul'da sessiz gece yürüyüþü yapan öðrencileri polis daðýttý.

7 Þubat: Ýnönü'yü Konya'da karþýlayan halk polis tarafýndan daðýtýldý.

28 Ocak: Vatan Gazetesi yazý iþleri müdürü 16 ay hapis cezasý aldý.

20 Ocak: Cenup Gazetesi sahibi ve baþyazarý 20 ay hapis cezasý aldý.

13 Ocak: Küçük Gazete'nin sahibi ve bir yazarý 13 ay hapis cezasý aldý.

10 Ocak: Yeni Sabah Gazetesinin resmi ilanlarý kesildi.

9 Ocak: Gerici faaliyetleri protesto eden öðrenciler tutuklandý, gazetecilerin fotoðraf makineleri kýrýldý.

5 Ocak: Kim Dergisi yazý iþleri müdürü 16 aylýðýna cezaevine girdi.

30 Aralýk 1959: Gazeteci Ülkü Arman yeniden ceza aldý, 4 aylýk hapis.

25 Aralýk: Meclis Bütçe Komisyonu köy camiilerine 28 milyon lira ayýrdý.

24 Aralýk: Devlet Bakaný Ý. Akçal "Ýrtica Yoktur" dedi.

1 Ocak: Yurtiçi seyahatlerini sürdüren Said-i Nursi Ankara'dan Ýstanbul'a geldi.

19 Aralýk: Polis ekipleri Basýn Enstitüsü matbaalarýný kordon altýna aldý ve gazete paketlerini parçaladý.

...

1959 da gazeteci tutuklamalarý, grevler, iþten çýkarmalar, zamlarla dolu... Adnan Menderes tam bir diktatör davranýþýyla sadece muhalefetin deðil tüm halkýn da boðazýna yapýþmýþ.

Anýmsayalým, Hüsnü Mübarek, kendisini deviren halktan %87 oy almýþ; Adnan Menderes 1950'de %53 oyla seçilmiþ, sonraki iki seçimde de %57 ve %47 oy almýþtý...

"Ben bu millete odunu aday göstersem milletvekili seçtiririm" diyen kiþidir Adnan Menderes...

Gayet haklý olduðunu tarih göstermiþtir.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariReference info: "Bir Ýhtilale Giden Kaldýrým Taþlarý", 2013 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/343/Bir_Ýhtilale_Giden_Kaldýrým_Taþlarý.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com