Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu

Review of the Work

Rodrigo'nun Gitar Konçertosu adýyla bilinen Concierto de Aranjuez, Ýspanyol besteci Joaquín Rodrigo tarafýndan klasik gitar ve orkestra için bestelenmiþ bir bestedir. 1939'da bestelenmiþ ve o günden bu yana Rodrigo'nun en bilinen eseri olmuþtur. Albüm kayýtlarýnda genellikle bestecinin diðer bir gitar konçertantý Fantasía para un Gentilhombre ile birlikte yer alýr.

1939'da Paris'te bestelenmiþ olan eser üç bölümden oluþur, ve özellikle ikinci bölümü Aranjuez mon Amour adýyla Fausto Papetti'den Dalida'ya çeþitli sanatçýlar tarafýndan yorumlanarak popülerleþmiþtir.


Bölümler

I. Allegro con spirito
II. Adagio
III. Allegro gentile


Eser, Kral Philip II (Felipe el Prudente) tarafýndan 1500'lü yýllarda yaptýrýlýp yazlýk olarak kullanýlan Aranjuez Kraliyet Sarayý ve bu sarayýn bahçelerinde düzenlenen eðlencelerden esinlenerek yazýlmýþtýr.

Ýlk bölüm, bestecinin sözleriyle "amansýz hýzlarýný düþürmeyen ritmik ve canlý iki temanýn dansýdýr". Gitarýn açtýðý temalarýn serimi yaylýlar ve üflemelilerle yapýlýr ve ardýndan bahçede hareketli danslar baþlar.

Ýkinci bölüm, gene bestecinin kendi sözleriyle "gitar ve diðer solo enstrümanlar (fagot, obua, korno vb.) arasýndaki bir diyaloðu temsil etmektedir". Solistin bölümdeki kadansýnýn hemen ardýndan yaylýlar iyi bilinen lirik temayý güçlü bir þekilde seslendirir ve bölüm tamamlanýr.

Üçüncü bölümü "Ýkili ve üçlü ölçülerden (2/4, 3/4) gergin bir temponun kapanýþa kadar sürdüðü zarif bir dansý anýmsatýr" sözleriyle tanýmlayan Joaquin Rodrigo, konçertonun bütününü ise Aranjuez bahçelerindeki "manolya kokularýný, kuþlarýn þarkýlarýný ve havuz fýskiyelerini" yakalayýp sunmaya çalýþtýðý þeklinde betimliyor.

Eserin bütününden ayrý bir yapýsý olan ikinci bölümün asýl hikayesi, bestecinin eþi Victoria'nýn otobiyografisinde yýllar sonra açýða çýkmýþtýr. Bestecinin yazdýðý bu ikinci bölüm, balaylarýndaki mutlu günlerin ve ilk hamileliðinin düþükle sonuçlanmasýnýn hüznü hatýrasýnadýr.

Ýlker Fýçýcýlar


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Joaquin Rodrigo, Gitar Konçertosu", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/337/Joaquin_Rodrigo_Gitar_Konçertosu.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com