Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Peter Ýlyiç Çaykovski, Piano Konçertosu No. 1 Op. 23 B flat Minör

Review of the Work

Çaykovski'nin üç piyano konçertosu içinde en tanýnmýþken sevileni, en çok çalýnaný birinci konçertosudur. Çaykovski bu eseri, 1874 yýlýnda tamamlar tamamlamaz armoni öðretmeni ve Moskova Konservatuvarý müdürü Nikolaus Rubinstein’e çalmýþtýr.

O günlerde konçertoyu Rubinstein'e ithaf etmeyi düþünüyordu ve Rubinstein'in eseri çalacaðýný umuyordu; ama Rubinstein'in tepkisi hiç de umduðu gibi olmadý.

Çaykovski bu olayý yakýn dostu Nataþa von Meck’e bir mektubunda þöyle anlatmýþtýr; "Birinci bölümü çalýp bitirince Rubinstein'in yüzüne baktým, kýlý bile kýpýrdamýyordu. Tek bir kelime söylemedi. Tabii çok bozuldum. Düþünün bir kere; bir dostunuza kendi elinizle yemek hazýrlýyorsunuz. O, yiyor bu yemeði ve aðzýný açýp tek bir kelime söylemiyor. Ýnsan bir þeyler söylemez mi hiç olmazsa dostça küfür filan etmez mi? Allah aþkýna konuþsana be adam konuþ, ne olursa olsun bir þeyler söyle! Hayýr o aðzým açýp tek bir kelime söylemedi. Ama konuþmayýþý da anlamlýydý benim için. Dostum, eserin bütününü beðenmedikten sonra ayrýntýlara girip ben sana ne söyleyeyim de gibiydi. Sabrettim, tuttum kendimi ve konçertoyu sonuna kadar çaldým; ama yine bir ölü sessizliði onda. Evet hocam diye kalktým piyanonun baþýndan düþünceniz nedir? O zaman önce sakin sakin konuþmaya baþladý; fakat giderek sesi yükseldi, yükseldi ve daha sora Zeus'un bütün yýldýrýmlarýný üzerimde hissettim. Hiçbir þeye benzemiyormuþ konçertom, çalýnmasý imkansýzmýþ, bütün pasajlar beceriksizce kaleme alýnmýþ, kompozisyon olarak kötüymüþ, sýradanmýþ, bayaðýymýþ, kabaymýþ filanca yeri þundan, falanca yeri bundan yürütmüþsün, birçok yer kesinlikle düzeltilmediði takdirde çalmasýna imkan yokmuþ!"

Çaykovski, daha sonra eserin bir tek notasýný bile deðiþtirmeyeceðini söylemiþ hocasýna ve konçertoyu Rubinstein'e ithaf etmekten vazgeçmiþ, Hans von Bülow'a ithaf etmiþ. Konçertonun Bülow'u büyülediðini Çaykovski'ye yazdýðý bir mektuptan öðreniyoruz.


Bölümler

I. Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito (Si bemol minör -> Si bemol majör)
II. Andantino semplice – Prestissimo (Re bemol majör)
III. Allegro con fuoco (Si bemol minör -> Si bemol majör)


Eser ilk defa 1 Kasým 1875'te Petersburg'ta Çaykovski'nin yönetiminde çalýnmýþtýr. Bu konserde piyano partisini G. Kroy seslendiriyordu.

Daha sonra Rubinstein de düþüncesini deðiþtirdi ve konçertonun en iyi yorumcularýndan biri oldu. Çaykovski, on beþ yýl sonra 1889'da eserin birçok yerini deðiþtirmiþtir.

Çaykovski'nin bu 1. Piyano Konçertosu'nun Türkiye'de Ýlk Seslendiriliþi ise 14 Nisan 1959 Þef Robert Lawrence, Solist Emil Gilels Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý tarafýndan yapýlmýþtýr.

Faruk Güvenç


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Peter Ýlyiç Çaykovski


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Peter Ýlyiç Çaykovski, Piyano Konçertosu No. 1 Op. 23 Si Bemol Minör", 2012 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/321/Peter_Ýlyiç_Çaykovski_Piyano_Konçertosu_No.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com