Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Dimitri Þostakoviç, Symphony No. 5 Op. 47 D minör

Review of the Work

Þostakoviç'in 1937 yýlý Nisan ve Temmuzu arasýnda yazdýðý ve ilk kez 21 Kasým 1937 de Leningrad'da, þef Yevgeny Mravinsky yönetimindeki Leningrad Senfoni Orkestrasý tarafýndan seslendirilen Beþinci Senfoni'si, bestecinin en tanýnmýþ eserlerinden biridir. Ýlk gösterimi çok baþarýlý bulunmuþ ve yarým saatten uzun süre coþkuyla alkýþlanmýþtýr.

Bu büyük bir baþarýdýr, çünkü bir önceki yýl, 1936'da Þostakoviç bir besteci olarak epeyce gözden düþmüþtü. Üstelik Lady Macbeth adlý operasýyla Berrak Nehir adlý balesi Pravda gazetesinde yerden yere vurulmuþtu.


Bölümler

I. Moderato
II. Allegretto (Þerzo)
III. Largo
IV. Allegro non troppo

Beþinci Senfoni, bestecinin yýldýzýnýn yeniden parlamasýna sebep oldu. Eserin bir programý, ya da bestecinin özgeçmiþine baðlý bir programý var gibidir. Buna "Bir kiþiliðin oluþumu" da diyebiliriz.

Ýnsanda kahramanlýk duygularý uyandýran, tantanalý bir ilk bölümü neþeli, hayat dolu, zarif bir Scherzo izler. Üçüncü bölüm, oldukça melankoliktir. Senfoni bazen Mahler'i bazen Skriabin'i hatýrlatan parlak, etkili bir Finalle sona erer.

Eserin orkestrasyonu iki flüt ve bir pikolo flüt, iki obua, iki klarinet ve bir Mi bemol klarinet, iki fagot ve bir kontrafagot, dört korno, üç trompet, üç trombon, tuba, timpani, trampet, üçgen, ziller, bas davul, tam-tam, glockenspiel, ksilofon, iki arp, piyano, çelesta ve yaylýlar için yapýlmýþtýr.

Dimitri Þostakoviç'in bu 5. senfonisi en son 2009 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý (CSO) tarafýndan çalýnmýþtý, bu yýlsa 23-24 Eylül 2011'de Bilkent Senfoni Orkestrasý'nda (CSO) 2011-2012 sezonu açýlýþ konserinde seslendirilecek.

CSO'nýn 2011-2012 sezonu açýlýþ konseri içinse http://www.klasiknotlari.com/tr/282/CSO_2011_2012_Sezonuna_Merhaba_Klasik_Muzik.html adresine bakabilirsiniz.


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariOther Example Works by Dimitri Þostakoviç


Related Interesting ArticlesA Few Random Other Works Which You May Like


Reference info: "Dimitri Þostakoviç, Senfoni No. 5 Op. 47 Re minör", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/283/Dimitri_Þostakoviç_Senfoni_No_5_Op_47_Re.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com