Klasik Mzik Notlar   Classical Music   Composers  Works  Soloists  About  Contact
 
 
 Search Works, Composers, Solists:
 

 
Klasik Notlar Twitter Hesab

Andante'nin 9 Yýllýk Öyküsü

Andante'nin 9 Yýllýk Öyküsü

Serhan Bali'nin çýkardýðý dergi müzik dünyamýzda önemli bir boþluðu dolduruyor

Müzik dergiciliði ülkemizde pek uzun ömürlü olmamýþ bir alandýr. Cumhuriyet tarihimize göz atarsak genelde birkaç sayýda yok olmuþ baþlýklar buluruz.

Bildiðimiz en eski dergi Musa Süreyya ve Rauf Yekta’nýn öncülüðündeki Darülelhan mecmuasý (1924, 7 sayý). Ahmet Muhtar Ataman’ýn Musiki (1931, 7 sayý), Nurettin Þazi'nin Müzik ve Sanat Hareketleri (1934, 11 sayý); Burhan Arpad'ýn 1948'de baþlayýp diðerlerine göre oldukça uzun süren Filarmoni dergisi.

Ankara'da Mithat Fenmen tarafýndan 1949-1954 arasý yayýmlanan Müzik Görüþleri'nde zamanýn en güçlü müzik adamlarýnýn imzalarý var: H. B. Yönetken, Gazimihal, Saygun, L. Amar, Fenmen, Usmanbaþ gibi. Konular ise okul müzikleri, halk müziði derlemeleri, hapishanelerde müzik ve çeviri yazýlar.

Yine Ankara'da 1962-65 arasýnda Faruk Güvenç’in çýkardýðý Opus; 1964'te baþlayan ve 70'li yýllara uzanan Ankara Filarmoni. Ýstanbul’da ise Panayot Abacý'nýn 1962'den günümüze dek çýkardýðý Orkestra dergisi var; ancak abonelere giden, satýlmayan bir dergi.

Bu arada Mersin'de Mart 2010'dan bu yana yayýmlanmakta olan AKOB dergisine ve Þubat 2011'den beri Ankara’da iki ayda bir çýkan Neo-Filarmoni'ye iyi þanslar dilerim. Dokuz yýldýr Ýstanbul'da çýkan, kuþe kâðýda renkli basýlan, Avrupa’daki benzerlerini aratmayan ve elektronik ortamda olduðu kadar sosyal ortamda da açýlýmlar yaratan bir dergi var: Andante.

Andante'yi çýkaran Serhan Bali 2001'de Açýk Radyo'da Mahler programlarý yapýyordu, 2002'de Andante dergisini çýkartmaya baþladý. TRT ve NTV radyodaki programlarý, Radikal'deki yazarlýðý, Andante Ödül Törenleri, kurduðu Müzik Yahoo Gurubu'nun yaný sýra yurtiçinde ve dýþýnda klasik müzik dünyasýný yakýndan izliyor, gündem yaratýyor, yeni yazarlar buluyor, rengârenk bir dergi yayýmlýyor.

Müzik dünyasýna nasýl girdiðini kendisinden dinleyelim: "Babam Orhan Bali Devlet Planlama Teþkilatý üyesiydi. Kemaliyeli olup geniþ bir halk müziði kültürüne sahip. Ailemde hiç müzikle ilgilenen kimse yok. Formal bir müzik eðitimi almadým. Özel Doðuþ Koleji'nden ve ÝÜ Uluslararasý Ýliþkiler'den mezun oldum. Liseden beri müzik yazarlýðý-eleþtirmenlik-yayýncýlýk konularýna tutkuyla ilgi duyuyordum. Sahaflardan ünlü Ýngiliz müzik dergisi Gramophone'un eski sayýlarýný topladým. Derginin her sayýsýnda yüzlerce ses kaydý tanýtýlýyordu. Türkiye klasik müzik kayýt eleþtirmenliði kavramýyla henüz doðru dürüst tanýþmamýþken orada bu alanda uzmanlaþmýþ yazarlar vardý. Hepsinin isimlerini ve uzmanlýk alanlarýný ezbere bilirdim. Ýngilizce yayýmlanan neredeyse tüm klasik müzik dergilerini edinmenin yaný sýra dillerini bilmediðim ülkelerin ünlü dergilerine de abone oluyordum. Müziðin pratik güncel dünyasýna yaklaþýyordum. Örneðin, Beethoven'in hayatýný doðru dürüst bilmeden önce bir Ýngiliz eleþtirmenin onun bir yapýtý üstüne yazdýðý eleþtiriyi su gibi biliyordum."

Böylece tutkunu olduðu klasik müzik alanýnda, ayný zamanda para da kazanabileceði bir iþe sahip olmak istemiþ.

Açýk Radyo arkadaþlarýyla 2002 Ekim'de, Andante'nin ilk sayýsý ortaya çýkmýþ. "Babam ilk sayýlarýn en büyük destekçisi oldu. Bütün ailem, özellikle büyük ablam reklam konusunda yardým etti. Türünün ilk örneði olduðu için Andante çok büyük ilgi gördü. Sonra aklýma koyduðum tanýnmýþ yazarlar da destek oldular. Mutfaða girebilecek profesyonel insan yoktu. Yazýlarý ben sipariþ veriyordum, redaksiyonu yapýyor, teklifleri deðerlendiriyordum.

Babam bürosunda küçük bir oda ayýrdý. 3. sayýdan sonra Andante çevresinde bir ekip oluþmaya baþladý: Emir Gamsýzoðlu, Ufuk Çakmak, Can Denizci, Kemal Küçük, Feyzi Erçin, Hasan Ersel, Memet Ali Alabora (Notada Yazmayanlar Köþesi)... Bunlarýn hepsi düzenli müzik yazarý kimliðini Andante’de kazandý. Bize Bluejean'li klasik müzik dergisi diyen köþe yazarlarý oldu. Genç bir platform yaratabildik."

Andante dergisi, yurtdýþýndaki dergiler gibi iki yýldýr ödüller vermekte. Basýnýn çok büyük ilgi gösterdiði, Ýstanbul'un ileri gelen kiþilerinin katýldýðý bir þölene dönüþüyor. "Müziðin her emekçisini deðerlendirmek istedik. Ýki yýldýr büyük ilgiyle izleniyor.

Beyoðlu Belediye Baþkaný Demircan, Rahmi Koç Müzesi'ni tahsis etti. Katýlýmcýlarý ise saygýn bir dostumuz, Monik Ýpekel saðladý. Bu yýl Andante Ödülleri, Donizetti Ödülleri adý altýnda, derginin bir alt etkinliði olarak sunuldu."

Evet Serhan Bali'nin ve Andante’nin öyküsü böyle. Þimdilik müzik dünyamýzda önemli bir boþluðu doldurmakta. Dileriz niteliði artarak uzun yýllar devam eder.

Cumhuriyet 17.08.2011

Evin Ýlyasoðlu


We are not afraid to be followed! Click to follow: twitter.com/klasiknotlariRelated Interesting Articles


Reference info: "Andante'nin 9 Yýllýk Öyküsü", 2011 , Klasik Notlari website, http://www.klasiknotlari.com/en/273/Andante_nin_9_Yýllýk_Öyküsü.html


 Share this page in Facebook.

 Share this page in Twitter.

 Share this page in Delicious.


Klasik Notlar Sitesi klasik mzikte kim kimdir, hangi dnem bestecilerinin eserleri nelerdir, hangi solistler ne virtzdr, kaliteli mzik nedir ne deildir... Konserlerde hangi abiye giysiler giyilir, altn elmas nasl mcevherli taklar taklr!... Bestecilerin hayatlar nasldr, besteleri ne zaman yazlm, nasl ve neler ifade etmektedir, neden, niye, niin gibi sorular iin bir kaynak olma amacndadr.


YDD


Classical Music Notes
Mobile Usage Tips

  2009-2021 Klasik Notlar | Klasik Mzik Sitesi | www.klasiknotlari.com